Йшло­ся про роз­лу­че­н­ня й по­діл квартири

ДЕВ’ЯТЬ НЕЗВИЧНИХ ОТРУЄНЬ

Krayina - - РЕЙТИНГ - пі­дго­ту­ва­ла Юлія ЛІПІЧ

Мед­се­стру 52-рі­чну Ла­ну КЛЕЙТОН зі шта­ту Пів­ден­на Ка­ро­лі­на, США, аре­шту­ва­ли 4 ве­ре­сня. Во­на зі­зна­ла­ся у вбив­стві чо­ло­ві­ка Сті­ве­на, 54 ро­ки. Три дні під­ли­ва­ла йо­му у во­ду су­ди­но­зву­жу­валь­ні кра­плі для очей. Пре­па­рат від­пу­ска­ють без ре­це­пта. Під час су­до­во-ме­ди­чної екс­пер­ти­зи кри­мі­на­лі­сти ви­яви­ли в ор­га­ні­змі Сті­ве­на на­дли­шок те­тра­гі­дро­зо­лі­ну – хі­мі­ка­ту, який роз’їдає ки­шків­ник.

– Клей­то­ни бу­ли одру­же­ні вісім ро­ків. Жи­ли за­мо­жно, – ка­жуть у по­лі­ції. – Не­за­дов­го до вбив­ства Ла­на скар­жи­ла­ся в со­цме­ре­жі на зра­ду чо­ло­ві­ка

1 У ЧЕРВНІ АРЕ­ШТУ­ВА­ЛИ 23-РІ­ЧНУ ПРАДНЕ СУРВАС З ІНДІЇ. Во­на за­про­си­ла на но­во­сі­л­ля 120 го­стей. У тра­ди­цій­ну стра­ву дха­ло під­си­па­ла щу­ря­чої отру­ти. 80 людей за­бра­ли в лі­кар­ню. Че­тве­ро ді­тей та один до­ро­слий померли.

РОДИЧІ ЧО­ЛО­ВІ­КА ВИСМІЮВАЛИ МІЙ КОЛІР ШКІ­РИ Й КУЛІНАРНІ ЗДІБНОСТІ

– Хо­ті­ла зве­сти зі сві­ту чо­ло­ві­ка ра­зом із йо­го ро­ди­ною, – зі­зна­ла­ся у по­лі­ції Прадне. – При ко­жній зу­стрі­чі во­ни висміювали мій колір шкі­ри та кулінарні здібності. За два ро­ки за­між­жя я сто­ми­ла­ся від такого. Це мій дру­гий шлюб. Пер­ший не вдав­ся.

Жін­ці за­гро­жує смер­тна ка­ра.

2 КОЛИШНІЙ ПРАЦІВНИК РО­СІЙ­СЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ 67-рі­чний Сер­гій СКРИПАЛЬ і йо­го донь­ка Юлія, 33 ро­ки, у ста­ні важ­ко­го отру­є­н­ня опи­ни­ли­ся в ре­а­ні­ма­ції бри­тан­сько­го мі­ста Солс­бе­рі 4 бе­ре­зня. Їх зна­йшли не­при­том­ни­ми на лав­ці бі­ля тор­го­во­го цен­тру. Слід­чі вста­но­ви­ли, що Скри­па­лів отру­ї­ли нер­во­во-па­ра­лі­ти­чною ре­чо­ви­ною ”Но­ва­чок”. Нею обро­би­ли двер­ну ру­чку будинку. У зло­чи­ні пі­до­зрю­ють Кремль. – Ро­сі­я­ни хо­ті­ли, щоб їхні аген­ти за­ли­ши­ли кра­ї­ну до то­го, як по­діє отру­та. То­му зни­зи­ли її то­кси­чність, – ка­жуть у бри­тан­ських спец­слу­жбах. До лі­кар­ні та­кож по­тра­пив де­те­ктив Нік Бей­лі, який роз­слі­ду­вав спра­ву. 30 черв­ня у граф­стві Вілд­шир не­при­том­ни­ми зна­йшли 45-рі­чно­го Чар

лі РОУЛІ та йо­го спів­ме­шкан­ку Дон СТЕРДЖЕС, 44 ро­ки. Жін­ка по­мер­ла. На­пе­ре­до­дні Чар­лі по­да­ру­вав їй фла­кон із пар­фу­ма­ми, що зна­йшов на ву­ли­ці. У ньо­му був ”Но­ва­чок”, яким на­ма­га­ли­ся вби­ти Скри­па­лів.

3 12 ЛЮТОГО В АВСТРАЛІЇ РОЗПОЧАВСЯ СУДОВИЙ ПРО­ЦЕС над 49-рі­чною Ме­рі, яка за­ра­ди стра­хо­вих ви­плат отру­ї­ла двох сво­їх ді­тей з ін­ва­лі­дні­стю – 26-рі­чно­го

Джо­на­та­на й 18-рі­чну Ерін. За­бо­ро­не­ні лі­ки до­да­ва­ла до їжі. Спо­ча­тку по­мер­ла донь­ка, син – за п’ять ро­ків. Пі­сля йо­го похо­ро­ну Ме­рі отри­ма­ла $1 млн стра­хов­ки.

– Смер­ті ді­тей хо­ті­ла ви­да­ти за са­мо­губ­ства. Мов­ляв, їм на­бри­дло жи­ти у стра­ж­да­н­нях, – го­во­рять у по­лі­ції.

4 ПІД ЧАС РІЗДВЯНОГО ЗАСТІЛЛЯ 6 СІЧНЯ У ЧЕСЬКОМУ МІ­СТІ ВРАТИМОВ у чо­ти­рьох до­ро­слих і двох ді­тей з одні­єї ро­ди­ни по­ча­ли­ся га­лю­ци­на­ції, ну­до­та й го­лов­ний біль. У лі­кар­ні з’ясу­ва­ли:

ІЗ 27 ОСІБ МЕДИКИ ВРЯТУВАЛИ 12

во­ни отру­ї­ли­ся ма­ри­ху­а­ною. Їхня 82-рі­чна ба­ба пе­ре­плу­та­ла при­пра­ву ма­йо­ран із нар­ко­ти­чною тра­вою. По­си­па­ла нею рі­здвя­ну ка­чку.

– Са­мо­по­чу­т­тя не по­гір­ши­ло­ся ли­ше в ді­да. Бо він вжи­вав ма­ри­ху­а­ну в лі­ку­валь­них ці­лях, – ка­жуть по­лі­цей­ські.

5 ПАКИСТАНКА 21-РІ­ЧНА АСІЯ БІБІ ТОРІК, У ЖОВ­ТНІ, ПОТРАПИЛА ДО В’ЯЗНИ

ЦІ. До­да­ла отру­ту в мо­ло­ко для свого чо­ло­ві­ка Ам­джа­да

ЛАШАРІ, 33 ро­ки. Окрім нього, загинули 14 людей.

– Асія бу­ла за­ко­ха­на у дво­ю­рі­дно­го бра­та чо­ло­ві­ка – Ша­хи­да. За Ам­джа­да ви­йшла під при­му­сом. На­ма­га­ла­ся вте­кти, але родичі роз­шу­ка­ли і по­вер­ну­ли її, – роз­по­від­а­ють слід­чі. – Ра­зом із ко­хан­цем жін­ка при­ду­ма­ла, як по­збу­ти­ся чо­ло­ві­ка. Отру­є­не мо­ло­ко він не ви­пив. Све­кру­ха Асії при­го­ту­ва­ла з нього лас­сі – осві­жа­ю­чий на­пій зі зби­то­го йо­гур­ту, во­ди, спе­цій, фру­ктів і льо­ду. При­го­сти­ла ро­ди­ну із 27 осіб. Медики врятували 12. Се­ред за­ги­блих був і Ам­джад Лашарі.

6 У БЕРЕЗНІ 2017-ГО НАСТОЯТЕЛЬ СУФІЙСЬКОГО

ДУХОВНОГО ЦЕН­ТРУ в па­ки­стан­ській про­він­ції Пен­джаб 50-рі­чний Абдул ВАХІД на­го­ду­вав отру­є­ною їжею 20 па­лом­ни­ків. Во­ни при­йшли у храм по хар­чі, які що­ро­ку роз­да­ють у пер­ший ти­ждень свя­щен­но­го мі­ся­ця Ра­джаб. Ко­ли зне­при­том­ні­ли, настоятель до­би­вав їх па­ли­цею й кин­джа­лом. Троє ві­рян уте­кли. По­лі­цей­ським Абдул Вахід по­я­снив: не хо­тів втра­ти­ти кон­троль над свя­ти­нею. Пе­ре­жи­вав, що се­ред па­лом­ни­ків є но­вий настоятель.

7 45-РІ­ЧНО­ГО КІМ ЧЕН

НАМА, бра­та лі­де­ра Ко­рей­ської на­ро­дно-де­мо­кра­ти­чної ре­спу­блі­ки Кім Чен Ина, отру­ї­ли нер­во­во-па­ра­лі­ти­чним га­зом VX у ма­лай­зій­сько­му ае­ро­пор­ту Ку­а­ла-Лум­пур 13 лютого торік. До нього пі­ді­йшли ін­до­не­зій­ка 25-рі­чна

Сі­ті АЙШИ і в’єтнам­ка 18-рі­чна Тхі Хи­онг ДОАН.

– Нам заплатили по 85 єв­ро – ні­би­то за участь у телешоу. Одна з нас мала при­вер­ну­ти ува­гу чо­ло­ві­ка, а дру­га на­ки­ну­ти на йо­го обличчя ху­сти­ну. Ска­за­ли, во­на зма­ще­на ди­тя­чим кре­мом, – роз­по­ві­ла на су­ді Сі­ті Айши.

Газ VX вби­ває про­тя­гом 15 хв. Кім Чен Нам по­мер до­ро­гою до лі­кар­ні.

8 2015-ГО ХАР­КІВ­СЬКИЙ СУД НА 10 РО­КІВ УВ’ЯЗНИВ ЛОРА-ОНКОЛОГА 57-рі­чно­го Іго­ря ТИХОЛОЗА за отру­є­н­ня зя­тя Сер­гія ВДОВИДЧЕНКА, 40 ро­ків, міо­ре­ла­ксан­та­ми. Ці пре­па­ра­ти ви­ко­ри­сто­ву­ють при нар­ко­зі для вен­ти­ля­ції ле­гень. – Сер­гій одру­жив­ся з Га­ли­ною, ко­ли в неї вже бу­ла дитина. Лю­бив їх. Із те­стем під­три­му­вав до­брі сто­сун­ки, до­по­ма­гав із ре­мон­том да­чі, – при­га­дує 34-рі­чний Оле­ксій Вдо­вид­чен­ко, брат уби­то­го. – За півроку до вбив­ства між Сер­гі­єм і Га­ли­ною по­ча­ли­ся про­бле­ми. Йшло­ся про роз­лу­че­н­ня й по­діл квартири. Тесть ви­ма­гав, аби брат від­мо­вив­ся від жи­тла. 9 лютого Сер­гій Вдо­вид­чен­ко по­вер­тав­ся з ро­бо­ти. Тесть чекав на нього бі­ля га­ра­жа. Вко­лов шпри­цом у пра­ве сте­гно – і втік. Сер­гій по­дзво­нив бра­ту, роз­по­вів про на­пад. Іго­ря Тихолоза аре­шту­ва­ли.

9 У ДНІ­ПРІ 13 П’ЯТИКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №39 по­тра­пи­ли до лі­кар­ні у трав­ні 2014-го. Скар­жи­ли­ся на ну­до­ту, за­па­мо­ро­че­н­ня. З’ясу­ва­ло­ся, їх отру­ї­ла одно­кла­сни­ця. У пля­шку з ком­по­том до­да­ла за­сіб для чи­ще­н­ня ка­на­лі­за­цій­них труб. Пом­сти­ла­ся за те, що во­ни її обзи­ва­ли. Пі­сля уро­ків ді­ти з кла­сним ке­рів­ни­ком пішли до лі­су. Там вла­шту­ва­ли пі­кнік. У школярів за­бо­лі­ли жи­во­ти й по­ча­ло пе­кти в ро­ті. Їх від­ве­зли до лі­кар­ні. У всіх бу­ли об­пе­че­ні стра­во­хо­ди і шлун­ки.

ЗАПЛАТИЛИ

ПО 85 ЄВ­РО – НІ­БИ­ТО ЗА УЧАСТЬ У ТЕЛЕШОУ

Кри­мі­на­лі­сти в за­хи­сних ко­стю­мах пра­цю­ють бі­ля тор­го­вель­но­го цен­тру в бри­тан­сько­му мі­сті Солс­бе­рі. На­ме­том при­кри­ли лав­ку, де 4 бе­ре­зня 2018 року не­при­том­ни­ми зна­йшли ко­ли­шньо­го пра­ців­ни­ка ро­сій­ської військової розвідки Сер­гія Скри­па­ля та йо­го донь­ку Юлію. Слід­чі вста­но­ви­ли: їх отру­ї­ли нер­во­во­па­ра­лі­ти­чною ре­чо­ви­ною ”Но­ва­чок”. У ско­є­но­му пі­до­зрю­ють аген­тів розвідки Ро­сії під іме­на­ми Оле­ксандр Пе­тров і Ру­слан Бо­ши­ров

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.