Там­рі­ко ШОЛІ

Krayina - - ДОСВ ІД -

32 ро­ки, пи­сьмен­ни­ця, жур­на­ліс­тка. Справ­жнє прі­зви­ще – Шо­ши­а­шві­лі На­ро­ди­ла­ся 12 ли­пня 1986-го в Лу­ган­ську. Ма­ти – укра­їн­ка, пра­цює вчи­тель­кою укра­їн­ської мо­ви й лі­те­ра­ту­ри. Ба­тько – гру­зин, мав осві­ту то­ва­ро­знав­ця, за­ймав­ся бі­зне­сом. По­мер 2014-го.

У ди­тин­стві чо­ти­ри ро­ки жила в Гру­зії. ”Гру­зин­ської не ви­вчи­ла. В Лу­ган­ську на­вча­ла­ся в ро­сій­ській шко­лі. Укра­їн­ську по­ча­ла ви­вча­ти 15-рі­чною, ко­ли пе­ре­ї­ха­ла з ба­тька­ми до Ки­є­ва”. За­кін­чи­ла юри­ди­чний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го тор­го­вель­но-еко­но­мі­чно­го уні­вер­си­те­ту. На дру­го­му кур­сі по­ча­ла пра­цю­ва­ти. Спо­ча­тку – у ви­дав­ни­чо­му до­мі ”Edipresse Укра­ї­на”, по­тім – у ком­па­нії ”Аск-Он­лайн Ме­діа”, на сай­ті Bigmir.

Ви­да­ла ро­ма­ни ”Вну­три муж­чи­ны” та ”Вну­три жен­щи­ны”, збір­ку есеїв ”Здрав­ствуй, я”. 2014-го пе­ре­ї­ха­ла до Ні­меч­чи­ни. Зби­ра­ла ма­те­рі­ал для книж­ки, ви­вча­ла ні­ме­цьку мо­ву й ви­дав­ни­чу спра­ву в уні­вер­си­те­ті іме­ні Йо­ган­на Ґу­тен­бер­ґа в мі­сті Майнц. Що­дня пи­ше не мен­ше 10 ти­сяч зна­ків. Най­ча­сті­ше – у гро­мад­ських мі­сцях. Вдо­ма пра­цює під му­зи­ку. Ко­ле­кціо­ну­ва­ла олів­ці й ру­чки. Тепер зби­рає фо­то­кни­ги й ав­то­біо­гра­фі­чні ро­ма­ни. Жи­ве на дві кра­ї­ни – у Ні­меч­чи­ні та Укра­ї­ні. Не­за­мі­жня

Має стар­шу се­стру Со­фі­ко

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.