Пав­ло БІЛОШИЦЬКИЙ

Krayina - - СПОГАДИ -

81 рік, лі­кар, ма­те­ма­тик, аль­пі­ніст На­ро­див­ся 8 лютого 1937-го в Києві. Ба­тько Ва­силь Ан­дрі­йо­вич пра­цю­вав на Дар­ни­цько­му ва­го­но­ре­мон­тно­му за­во­ді, ма­ти Оле­на Фе­до­рів­на за­йма­ла­ся до­ма­шнім го­спо­дар­ством. ”Ба­тьки сво­ї­ми си­ла­ми зве­ли бу­ди­нок на Дар­ни­ці. Та під час Дру­гої сві­то­вої вій­ни нім­ці спа­ли­ли йо­го”. За­кін­чив лі­ку­валь­ний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го ме­ди­чно­го ін­сти­ту­ту іме­ні Оле­ксан­дра Бо­го­моль­ця та ме­ха­ні­ко-ма­те­ма­ти­чний фа­куль­тет уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Став пер­шим лі­ка­рем у ко­ли­шньо­му СРСР, який отри­мав спе­ці­аль­ність ”ко­смі­чна фі­зіо­ло­гія” (роз­діл ме­ди­ци­ни, що ви­вчає стан ор­га­ні­зму під час ко­смі­чно­го по­льо­ту. – Кра­ї­на). Пра­цю­вав в Ін­сти­ту­ті фі­зіо­ло­гії Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. 10 ро­ків був за­сту­пни­ком на­чаль­ни­ка Ель­бру­ських екс­пе­ди­цій про­фе­со­ра Ми­ко­ли Си­ро­ти­ні­на. 1966-го у кра­те­рі вер­ши­ни го­ри Ель­брус по­чав мон­ту­ва­ти ла­бо­ра­то­рію з ме­тою мо­де­лю­ва­н­ня умов життя на Мі­ся­ці.

1972 року очо­лив Ель­бру­ську ме­ди­ко­біо­ло­гі­чну стан­цію на Кав­ка­зі. Там роз­бу­ду­вав ла­бо­ра­то­рію ко­смі­чної фі­зіо­ло­гії з ре­а­бі­лі­та­цій­ним від­ді­ле­н­ням, спор­тив­но-оздо­ров­чим ком­пле­ксом і тер­мо­ба­ро­ка­ме­рою. Пі­сля роз­па­ду Ра­дян­сько­го Со­ю­зу во­на ві­ді­йшла Ро­сії. Уні­каль­ну на­у­ко­ву уста­но­ву пе­ре­тво­ри­ли на гір­сько­ли­жну ба­зу, при­йма­ють ту­ри­стів”. За­ймав­ся авіа­ко­смі­чною, гір­ською, екс­тре­маль­ною та ра­ді­а­цій­ною ме­ди­ци­ною. Вив­чав про­бле­ми тер­мо­ре­гу­ля­ції, гі­по­то­мії, гі­пер­тер­мії та ана­біо­зу.

До­ктор ме­ди­чних на­ук, ака­де­мік Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Очо­лю­вав ме­ди­чну ко­мі­сію Фе­де­ра­ції аль­пі­ні­зму.

1990-го роз­по­чав про­гра­му ”Пра­пор Укра­ї­ни на вер­ши­нах сві­ту”. Під­ко­рив го­ру Мон­блан у фран­цузь­ких Аль­пах, кав­казь­кий Ель­брус, най­ви­щу вер­ши­ну Афри­ки Кі­лі­ман­джа­ро та го­ру Акон­ка­гуа в Ар­ген­ти­ні. Збе­рі­гає си­ньо-жов­тий пра­пор, з яким під­ні­мав­ся на вер­ши­ни. Востаннє був у го­рах шість ро­ків то­му – під­ко­рив Піп Іван у Кар­па­тах. Її ви­со­та – 2028 ме­трів.

2006-го отри­мав Дер­жав­ну пре­мію Укра­ї­ни в га­лу­зі на­у­ки й те­хні­ки. Вла­сним ко­штом ви­дав книж­ки: ”Схо­дже­н­ня”, ”Ле­то­пись ме­ди­ко­би­о­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний на Ель­бру­се”, ”З гу­мо­ром до не­бе­сних ви­сот”.

Пи­ше гу­мо­ре­ски. Лю­бить на­у­ко­ву лі­те­ра­ту­ру. Ко­ле­кціо­нує ка­мі­н­ня з гір­ських вер­шин. То­ва­ри­шує з ди­пло­ма­том і пи­сьмен­ни­ком Юрі­єм Щер­ба­ком.

Ро­злу­че­ний. Син 52-рі­чний Сер­гій – лі­кар. Онук Ан­тон вчи­ться у 9-му кла­сі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.