Актор мав не­ру­хо­мо ле­жа­ти по­се­ред сце­ни. А він по­чав ги­ка­ти

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

Ві­льям Шек­спір написав ”Тра­гі­чну істо­рію Гамлета, прин­ца Да­нії” близько 1600 року. Це най­біль­ший йо­го твір – має по­над 4 тис. ряд­ків. Пер­ші по­ста­нов­ки бу­ли в лон­дон­сько­му те­а­трі ”Гло­бус”. Сам ав­тор ви­ко­ну­вав роль ті­ні ба­тька Гамлета. 1773-го від­бу­ла­ся прем’єра ні­ме­цькою мо­вою у Ві­дні, 1847 року – фран­цузь­кою в Па­ри­жі. У Льво­ві ”Гамлета” по­ка­зу­ва­ли від кін­ця ХVIII ст. Ро­би­ли це ні­ме­цькі та поль­ські тру­пи. Хо­див анек­дот про ви­ста­ву поль­сько­го театру. Один із ”не­біж­чи­ків”, який мав не­ру­хо­мо ле­жа­ти по­се­ред сце­ни, по­чав ги­ка­ти. ”Так ве­ли­ка тра­ге­дія ста­ла ще біль­шою ко­ме­ді­єю”, – пе­ре­по­від­ав оче­ви­дець.

1865-го львів­ський журнал ”Ни­ва” пу­блі­кує укра­їн­ський ва­рі­ант пер­шої дії п’єси. Йо­го зро­бив Пав­лин Свєн­ці­цький. Імо­вір­но, ко­ри­сту­вав­ся не ори­гі­наль­ним текс­том, а ні­ме­цькою вер­сі­єю.

У Києві дру­ку­ва­ти і ста­ви­ти укра­ї­но­мов­ні тво­ри за­бо­ро­ня­ють. Але за пе­ре­клад ”Гамлета” бе­ре­ться пи­сьмен­ник Ми­хай­ло Ста­ри­цький. Узим­ку 1873 року акто­ри-ама­то­ри став­лять фра­гмен­ти п’єси. Ви­ко­ри­сто­ву­ють на­пи­са­ну Ми­ко­лою Ли­сен­ком му­зи­ку. Зби­ра­ю­ться в будинку пи­сьмен­ни­ка Оле­ксан­дра Ко­ни­сько­го на Бі­бі­ков­сько­му буль­ва­рі – тепер Та­ра­са Шев­чен­ка. Роль Гамлета ви­ко­нує Ми­хай­ло Ста­ри­цький, Офе­лії – дру­жи­на ком­по­зи­то­ра Оль­га Ли­сен­ко. Пов­ний пе­ре­клад тво­ру виходить 1882-го. За два ро­ки свою вер­сію ви­дає Пан­те­лей­мон Ку­ліш. Однак до сце­ни ви­ста­ва не до­хо­дить.

У ХХ ст. п’єсу на­ма­га­ю­ться по­ста­ви­ти хар­ків­ський те­атр ”Бе­ре­зіль” і Дні­про­пе­тров­ський дра­ма­ти­чний те­атр. В Оде­сі про­во­дять кіль­ка ре­пе­ти­цій. Однак ро­бо­ту пе­ре­ри­ває вій­на. ва­ти і св­обі­дно ним ору­ду­ва­ти. Пе­ре­клад Ми­хай­ла Ру­дни­цько­го ви­йшов і за­галь­но­зро­зумі­лий, і вір­ний, і ми­сте­цький, і ядер­ний. Він ба­га­то спри­чи­нив­ся до успі­ху ви­ста­ви”. На­сту­пне зав­да­н­ня – обра­ти ви­ко­нав­ця ро­лі Гамлета. Ко­ле­ктив пе­ре­ко­на­ний, що най­кра­ще на неї під­хо­дить сам Гір­няк, який го­ту­вав­ся до цьо­го 10 ро­ків то­му в ”Бе­ре­зо­лі”. Однак ре­жи­сер при­зна­чає на го­лов­ну роль ми­сте­цько­го ке­рів­ни­ка театру Во­ло­ди­ми­ра Бла­ва­цько­го. Вдень той зайня­тий

Ве­ли­ка тра­ге­дія ста­ла ще біль­шою ко­ме­ді­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.