”Гам­лет” яв­ляє со­бою тра­ге­дію

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

не тіль­ки опа­но­ва­но­го злом су­спіль­ства. Гли­бин­на суть по­ля­гає в усві­дом­лен­ні зла. ”Гам­лет” у Львів­сько­му опер­но­му те­а­трі з’явив­ся в мо­мент істо­рії, ко­ли укра­їн­ський на­род опи­нив­ся між мо­ло­том і ко­ва­длом із двох сто­рін зла. Па­да­ло одне зло, ство­ре­не ні­ме­цьки­ми оку­пан­та­ми. Йо­го за­сту­па­ло со­вєт­ське. Та ще і з під­лою усмі­шкою на зра­зок ко­ро­ля Клав­дія, що під ма­шка­рою гу­ман­них ідей не­сло з со­бою не­люд­ську без­сер­де­чність і кри­ва­ву жор­сто­кість”, – пи­ше те­а­тро­зна­вець Ва­лер’ян Ре­ву­цький (1910–2010) у книж­ці ”Не­ско­ре­ні бе­ре­зіль­ці”, ви­да­ній у Нью-Йорку 1985 року

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.