Об’єд­на­н­ня ко­ли­шніх ”ре­гіо­на­лів” за­вер­ши­ться про­ва­лом

Krayina - - УКРА ЇНА - Ми­хай­ло БАСАРАБ, по­лі­то­лог

Об’єд­на­н­ня ”Опо­зи­цій­но­го бло­ку” й пар­тії ”За життя” мо­же бу­ти чер­го­вим пла­ном Крем­ля. Мо­сква хоче сфор­му­ва­ти єди­ний ан­ти­за­хі­дний фронт в Укра­ї­ні. Посо­бни­ки Яну­ко­ви­ча на­ма­га­ю­ться зі­бра­ти за­ли­шки про­ро­сій­сько­го еле­кто­ра­ту. Але об’єд­на­н­ня ко­ли­шніх ”ре­гіо­на­лів” за­вер­ши­ться про­ва­лом. По­рі­зно ”Опо­блок” і ”За життя” на­бе­руть біль­ше, ніж якщо пі­дуть одні­єю ко­ло­ною.

Го­ло­ва ”За життя” Ва­дим Ра­бі­но­вич від­кри­то не за­кли­кає до ”ка­пі­ту­ля­ції пе­ред Москвою”. То­му не всі 7–8 про­цен­тів йо­го при­хиль­ни­ків ро­зу­мі­ють, що він – агент Крем­ля. Як тіль­ки ста­не під ро­сій­ський три­ко­лор з ”Опо­бло­ком” – втра­тить ча­сти­ну рей­тин­гу. Сер­гій Льо­во­чкін і ком­па­нія мо­жуть про­ве­сти ”об’єд­на­но­го” пред­став­ни­ка у дру­гий тур ви­бо­рів пре­зи­ден­та. Але від­вер­то про­ро­сій­ський кан­ди­дат у те­пе­рі­шній Укра­ї­ні не ви­грає ніколи.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.