МЕ­ШКАЄ В ТРИ­КІМ­НА­ТНІЙ КВАР­ТИ­РІ.

А ПО­ТІМ ПО­ВЕР­НУВ­СЯ В НЕЇ. ТО­ДІ Й КРА­Ї­НА ЗМІ­НИ­ТЬСЯ

Krayina - - ГО­ЛОВ­НА СТО­РІН­КА -

57 ро­ків, істо­рик На­ро­див­ся 20 кві­тня 1961-го в ро­сій­сько­му мі­сті Че­ля­бін­ську. Ба­тько – ар­мій­ський офі­цер, ма­ти – ін­же­нер. У шко­лі на­вчав­ся в Ки­є­ві, Льво­ві та Жи­то­ми­рі, ку­ди при­зна­ча­ли слу­жи­ти ба­тька. 1983-го за­кін­чив Ки­їв­ський дер­жав­ний ін­сти­тут іме­ні Ма­кси­ма Горь­ко­го, за­раз – уні­вер­си­тет іме­ні Ми­хай­ла Дра­го­ма­но­ва. На п’ято­му кур­сі пра­цю­вав у сто­ли­чній шко­лі №178 учи­те­лем істо­рії. На­при­кін­ці 1990-х ви­кла­дав в уні­вер­си­те­ті ”Крок” і Ки­їв­сько­му на­ціо­наль­но­му уні­вер­си­те­ті іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. Із 2003-го по 2013-й – у Ки­є­во-Мо­ги­лян­ській ака­де­мії. За­кін­чив аспі­ран­ту­ру Ін­сти­ту­ту істо­рії Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Ви­кла­дав у Гар­вар­ді, Гель­сінк­сько­му, Ба­зель­сько­му, Бер­лін­сько­му та Єв­ро­пей­сько­му гу­ма­ні­тар­но­му уні­вер­си­те­тах. За­ві­ду­вач від­ді­лу но­ві­тньої істо­рії й по­лі­ти­ки Ін­сти­ту­ту істо­рії Ака­де­мії на­ук Укра­ї­ни. Про осо­би­сте жи­т­тя не роз­по­від­ає

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.