ДРУ­ЖИ­НА ЧИНОВНИКА ПРИ­ЙШЛА В РЕСТОРАН У ЛЕОПАРДОВІЙ ШУБІ. ЙО­ГО ЗААРЕШТУВАЛИ

ЩОРОКУ ЗНИКАЮТЬ 200 ВИ­ДІВ ТВА­РИН

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Текст: Окса­на СНІГУР

Бра­зиль­ські бла­ки­тні па­пу­ги ара ви­мер­ли, за­яви­ли в між­на­ро­дній при­ро­до­охо­рон­ній ор­га­ні­за­ції ”Жи­т­тя пта­хів”. З 2013-го зни­кли ві­сім ви­дів пта­хів. П’ять із них – у Пів­ден­ній Аме­ри­ці. Бла­ки­тних па­пуг ара зо­бра­зи­ли в муль­тфіль­мі ”Ріо” 2011 ро­ку

Стю­арт МЕДВІНСКІ, 57 ро­ків, ор­ні­то­лог, Лон­дон, Ве­ли­ко­бри­та­нія: – МИ СПОДІВАЛИСЯ, ЩО БЛА­КИ­ТНИХ АРА

ВСЕ Ж ПОМІТЯТЬ У ДИ­КІЙ ПРИ­РО­ДІ. Вид вва­жа­ють ви­мер­лим, якщо йо­го пред­став­ни­ків не фі­ксу­ють по­над 10 ро­ків. За­раз цей пе­рі­од роз­тя­гну­ли до 15. Є те­ри­то­рії, ку­ди нам ду­же скла­дно по­тра­пи­ти. Ма­є­мо на­дію, що там є пев­ні ви­ди.

Бла­ки­тні ара по­стра­жда­ли че­рез ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів. Во­ни пе­ре­се­ля­ли­ся вглиб, але там- те­шні пта­хи їх ви­жи­ва­ли. Те са­ме від­бу­ва­ло­ся з ре­штою ви­мер­лих ви­дів. Кар­ли­ко­ві со­ви не змо­гли гні­зду­ва­ти­ся в но­вих умо­вах. По­стра­жда­ють пе­ре­лі­тні пта­хи з Пів­ні­чної Аме­ри­ки. Залишається де­да­лі мен­ше лі­сів, де во­ни мо­жуть від­но­ви­ти­ся. Під час мі­гра­ції втра­ча­ють тре­ти­ну ва­ги. То­му їм ва­жли­во ма­ти мі­сце, де мо­жна на­бра­ти її зно­ву й від­по­чи­ти.

У роз­плі­дни­ках залишається близь­ко 70 бла­ки­тних ара. На­у­ков­ці пла­ну­ва­ли від­но­ви­ти по­пу­ля­цію шту­чно. Але екс­пе­ри­мент про­ва­лив­ся. Ра­ди­мо від­мо­ви­ти­ся від по­ді­бних іні­ці­а­тив. Якщо вид змо­же від­но­ви­ти­ся са­мо­стій­но, то ви­жи­ве. Вар­то до­по­ма­га­ти за­хи­стом від бра­ко­ньє­рів чи лі­со­ру­бів. Однак виконувати всю ро­бо­ту за­мість тва­рин – сенсу не­має.

Емі­лі ФАРМОСА, 43 ро­ки, біо­лог, Ріо-де­Жа­ней­ро, Бра­зи­лія: – У РОЗПЛІДНИКУ МА­Є­МО ЧО­ТИ­РЬОХ ПТАШЕ

НЯТ. Їх на­ма­га­ли­ся ви­пу­сти­ти в ди­ку при­ро­ду. По­вер­та­ю­ться. Або ги­нуть у лі­сі. Біль­шість ви­дів зникають на ізо­льо­ва­них остро­вах. 90 від­со­тків за­фі­ксо­ва­них ви­мер­лих тва­рин жи­ли в мо­рях чи оке­а­нах. Ви­ми­ра­н­ня там – при­ро­дний про­цес. Але із втру­ча­н­ням лю­ди­ни він зна­чно при­ско­рив­ся. Ба­чи­мо це на при­кла­ді Га­ла­па­го­ських остро­вів. Най­ближ­чим ча­сом там зни­кнуть ба­кла­ни, мор­ські ігу­а­ни й ве­ле­тен­ські че­ре­па­хи.

Усю­ди ду­же шко­дять за­ве­зе­ні лю­дьми но­ві ви­ди. Во­ни ма­ють мі­цні­ший іму­ні­тет, агре­сив­ні­ші в за­хи­сті сво­єї те­ри­то­рії.

Хей Сю ЛІНЬ, 61 рік, еко­лог, Пе­кін, Ки­тай: – БЕЗ РАДИКАЛЬНОГО ВТРУ­ЧА­Н­НЯ ДЕР­ЖАВ

ЗМІН НЕ БУ­ДЕ. У нас ще під­ні­муть штра­фи за не­за­кон­не ви­ру­бу­ва­н­ня лі­сів. За уми­сне вбив­ство пан­ди за­гро­жує смер­тна ка­ра або до­ві­чне ув’язне­н­ня. Так вда­ло­ся зу­пи­ни­ти стрім­ке ви­ми­ра­н­ня ве­дме­дів.

На те­ри­то­рії Ро­сії й Ки­таю за­ли­ши­ло­ся до 60 амур­ських ле­о­пар­дів. Їх уби­ва­ють за­ра­ди ху­тра. То­рік дру­жи­на чиновника у леопардовій шубі при­йшла в ресторан. Її чо­ло­ві­ка заарештували. Усе май­но кон­фі­ску­ва­ли на ко­ристь ор­га­ні­за­цій, що ря­ту­ють тва­рин. За­бра­ли й те, що чи­нов­ник по­да­ру­вав сво­їм ді­тям. В Ін­до­не­зії на­ймуть 16 ти­сяч осіб, щоб за­по­біг­ти зни­кнен­ню ти­грів. У за­по­від­ни­ку їх за­ли­ши­ло­ся мен­ше 30. Лю­ди охо­ро­ня­ти­муть те­ри­то­рію від бра­ко­ньє­рів, ви­ро­щу­ва­ти­муть їжу для ти­грів. По­трі­бні дві або три фер­ми. Фі­нан­су­ва­ти­ме про­гра­му Ве­ли­ка Бри­та­нія. За рік пла­ну­ють збіль­ши­ти по­пу­ля­цію при­найм­ні на п’ять тва­рин. Бо­тсва­ну вва­жа­ли най­без­пе­чні­шим за­по­від­ни­ком слонів. Бра­ко­ньє­ри по­лю­ва­ли зде­біль­шо­го у Зім­ба­бве. 2013-го у Бо­тсва­ні вби­ли мен­ше де­ся­тка тва­рин. А за пер­ше пів­річ­чя 2018-го знайшли 87 скелетів. Це ста­вить під за­гро­зу існу­ва­н­ня ви­ду. При­ро­до­охо­рон­ні об’єд­на­н­ня ви­ма­га­ють ре­а­кції уря­ду. Во­на від­су­тня. Чи­ма­ло між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій по­гро­жу­ють при­пи­ни­ти фі­нан­со­ву до­по­мо­гу, якщо ситуація не зміниться. Бра­ко­ньє­ри ма­ють по­кро­ви­те­лів се­ред ви­щих по­са­дов­ців. Під час роз­слі­ду­ва­н­ня ви­яви­ли, що охо­ро­ну кіль­ка ра­зів при­му­со­во роз­пу­ска­ли до­до­му. Є ви­прав­ле­н­ня у жур­на­лах спо­сте­ре­жень. Вда­ло­ся за­а­ре­шту­ва­ти пар­тію бив­нів. Але за­мов­ни­ків не шу­ка­ли. А пе­ре­ві­зни­ків оштра­фу­ва­ли й від­пу­сти­ли.

ВИКОНУВАТИ ВСЮ РО­БО­ТУ ЗА­МІСТЬ ТВА­РИН – СЕНСУ НЕ­МАЄ

ЗНАЙШЛИ 87 СКЕЛЕТІВ СЛОНІВ

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.