Обі­цян­ка де­пу­та­та

Krayina - - УКРА ЇНА -

”За­кри­вай­те бла­го­дій­ний збір. Не­об­хі­дну су­му до­дам”, – отри­мую то­рік по­ві­дом­ле­н­ня у Facebook від бі­зне­сме­на – мі­сце­во­го де­пу­та­та. Зби­ра­ла гро­ші для двох ма­ло­за­без­пе­че­них ро­дин. В обох ді­ти пі­сля опе­ра­цій на сер­ці по­тре­бу­ва­ли спе­ці­аль­но­го хар­чу­ва­н­ня, під­гуз­ків, ігра­шок. Не ви­ста­ча­ло кіль­кох ти­сяч гри­вень. По­дя­ку­ва­ла й за­кри­ла збір. Пла­ну­ва­ли на­сту­пно­го дня за­ку­пи­ти по­трі­бні ре­чі. Бі­зне­смен опу­блі­ку­вав пост про до­по­мо­гу на сво­їй сто­рін­ці. На­пи­сав: ”До­лу­чив­ся до до­брої спра­ви”.

ОЛЬ­ГА ШВЕД

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.