А в цей час:

Krayina - - УКРА ЇНА -

– ХО­ЧЕШ ІЗ НЕЮ ЖИ­ТИ – ЖИВИ! АЛЕ ПРО НАС ІЗ БАТЬКОМ ЗАБУДЬ, РАЗ ТО­БІ ЗЛОДІЙКА ДОРОЖЧА, –

го­во­рить хар­ків’ян­ка 51-рі­чна Ал­ла Іва­щук си­ну 29-рі­чно­му Ві­та­лію.

Зви­ну­ва­чує йо­го на­ре­че­ну Алі­ну, 28 ро­ків, у кра­діж­ці зо­ло­тих при­крас.

– Якщо вам зо­ло­то до­рож­че, то і ча­хніть над ним са­мо­тні! – кри­чить син у від­по­відь.

Із дів­чи­ною по­чи­на­ють зби­ра­ти ре­чі.

– Син зу­стрі­ча­є­ться з Алі­ною рік. Спер­шу орен­ду­ва­ли жи­тло. Пла­ти­ли за ньо­го ша­ле­ні гро­ші. Ми з чо­ло­ві­ком по­жа­лі­ли. Три мі­ся­ці то­му за­про­по­ну­ва­ли жи­ти з на­ми. Чо­ти­ри­кім­на­тна квар­ти­ра – мі­сце є, – го­во­рить Ал­ла Во­ло­ди­ми­рів­на. – По­обі­ця­ли не вла­зи­ти у їхні спра­ви. Спер­шу все іде­аль­но бу­ло. А десь із ти­ждень то­му в мо­є­му га­ман­це­ві про­па­ло 500 гри­вень. Алі­ну зра­зу за­пі­до­зри­ла, бо си­на в та­ко­му ні­ко­ли не по­мі­ча­ла. Стер­пі­ла. А вчо­ра вве­че­рі при­би­ра­ла квар­ти­ру. Ки­ну­ла­ся до шка­тул­ки із зо­ло­ти­ми кіль­ця­ми й се­реж­ка­ми – пу­сто. Ді­тей вдо­ма не бу­ло. Пси­хо­ну­ла і за­йшла у їхню кім­на­ту, пе­ре­ди­ви­ла­ся шу­хля­ди. В одній зна­йшла чек з юве­лір­но­го ма­га­зи­ну. Алі­на обмі­ня­ла мої ко­штов­но­сті на но­ві се­реж­ки і під­ві­ску. Зло­дю­га. Но­ги її не бу­де в мо­їй ха­ті. Ві­та­лій з Алі­ною з’їжджа­ють за 3 год.

КИЯНИН 30-РІ­ЧНИЙ СЕР­ГІЙ МАЩЕНКО ПІДІЙМАЄТЬСЯ НА ВОСЬМИЙ ПОВЕРХ ДЕВ’ЯТИПОВЕРХІВКИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РА­ЙО­НІ.

Сту­кає до су­сід­ки, яка мешкає над йо­го квар­ти­рою. Від­кри­ває лі­тня жін­ка.

– Або ви по­згрі­ба­є­те і по­ви­ки­да­є­те смі­т­тя з ха­ти, або ви­кли­каю по­лі­цію. Сил не­має тер­пі­ти ан­ти­са­ні­та­рію. Тар­га­нів роз­во­ди­те, – ка­же Сер­гій. – Ні­чо­го ме­ні вка­зу­ва­ти, що маю ро­би­ти в сво­їй квартирі! Ро­збе­ру­ся са­ма. Всім до­бре бу­де, – від­ка­зує су­сід­ка.

За­чи­няє две­рі.

– За­дов­ба­ла. Стра­шен­но не­охай­на. Зно­сить до­до­му з ву­ли­ці – пля­шки, мі­шки, не­до­їд­ки. Усе скла­дає на бал­ко­ні. Мов­ляв, мо­же зна­до­би­ти­ся. Ще і своє смі­т­тя ту­ди за­ки­дає, бо лі­ну­є­ться спу­сти­ти­ся ви­ки­ну­ти йо­го в бак, – роз­по­від­ає Сер­гій. – Ро­ка­ми тер­пі­ли те. Але остан­ній мі­сяць з її бал­ко­на по­ча­ло силь­но тхну­ти си­рі­стю і гни­л­лю. Тар­га­ни від неї до нас ла­зять. А ще одна су­сід­ка ка­за­ла, що в неї на бал­ко­ні вза­га­лі па­цюк за­вів­ся. Жах! Як за ти­ждень ні­чо­го не зміниться, то по­дзво­ню у від­по­від­ні слу­жби. Хай роз­би­ра­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.