Де­що тра­пи­лось. Про­бле­ми бу­ли

Krayina - - УКРА ЇНА -

Але гро­ші не при­йшли. На­га­дую про них де­пу­та­то­ві смс-по­ві­дом­ле­н­ням. Мов­чить. До­кла­даю свої і ку­пую за­пла­но­ва­не.

Про де­пу­та­та і йо­го обі­цян­ку за­бу­ваю. Та не­що­дав­но зу­стрі­ча­є­мо­ся на за­хо­ді. Він хо­ва­є­ться від ме­не, але зго­дом під­хо­дить.

– Я то­ді гро­ші не пе­ре­ка­зав, бо де­що тра­пи­лось. Про­бле­ми бу­ли, – по­яснює. – Хо­чу ви­пра­ви­ти­ся. Якщо ма­є­те ко­гось, ко­му по­трі­бна до­по­мо­га за­раз, – ка­жіть.

Даю кон­та­кти Алі­ни – оди­но­кої ма­те­рі з пів­то­ра­рі­чним си­ном. Їй не вда­є­ться офор­ми­ти суб­си­дію і зму­си­ти чо­ло­ві­ка пла­ти­ти алі­мен­ти. До­ро­гою до­до­му б’юсь об за­клад із то­ва­ри­шем. Пе­ре­ко­на­на: де­пу­тат за­те­ле­фо­нує жін­ці. За ти­ждень іду в ма­га­зин ви­би­ра­ти дру­го­ві шам­пан­ське. Я про­гра­ла

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.