Єв­ро­пей­ська еко­но­мі­ка не обі­йде­ться без укра­їн­ців

Krayina - - УКРА ЇНА - Ва­силь ВОСКОБОЙНИК, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції ком­па­ній з мі­жна­ро­дно­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня

Уже кіль­ка ро­ків укра­їн­ські тру­до­ві мі­гран­ти з Ро­сії пе­ре­би­ра­ю­ться до кра­їн Єв­ро­пи. За­раз на­шо­му гро­ма­дя­ни­ну пе­ре­бу­ва­ти в РФ не­без­пе­чно й не­ви­гі­дно. Не­без­пе­чно, бо йо­го пра­ва мо­жуть по­ру­ши­ти в будь-який мо­мент. Не­ви­гі­дно, бо еко­но­мі­ка Ро­сії – у ста­гна­ції, зар­пла­ти змен­шу­ю­ться. У РФ ба­жа­ють пра­цю­ва­ти до 6 від­со­тків укра­їн­ців, у Поль­щі – 26, у Ні­меч­чи­ні – 37. Еко­но­мі­ка Єв­ро­со­ю­зу по­тре­бує ро­бо­чих рук і не змо­же обі­йти­ся без на­ших спів­ві­тчи­зни­ків. Питання в то­му, які кра­ї­ни ра­ні­ше це зро­зу­мі­ють і ство­рять опти­маль­ні умо­ви для тру­до­вих мі­гран­тів з Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.