”Ро­сій­ська пра­во­слав­на цер­ква

Krayina - - ПОДІЇ -

на­кла­ла на Іва­на Ма­зе­пу ана­фе­му (від РПЦ геть­ма­на від­лу­чи­ли 1708 ро­ку за на­ка­зом ца­ря Пе­тра І. – Кра­ї­на). Але Все­лен­ський па­трі­ар­хат її не ви­знав, бо бу­ла ви­ко­ри­ста­на як за­сіб по­лі­ти­чно-іде­о­ло­гі­чних ре­пре­сій. Ма­зе­па віль­но спо­від­ав­ся у на­ших свя­ще­ни­ків, і во­ни від­пу­сти­ли йо­му грі­хи пе­ред смер­тю та від­спі­ва­ли. Ге­тьман по­мер як вір­ний Ма­те­рі-Цер­кві”, –

Іов, ар­хі­єпис­коп Тель­мі­ський Все­лен­сько­го па­трі­ар­ха­ту

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.