До то­ва­ри­ша пі­ді­йшли зі збро­єю і ска­за­ли: ”Ви­плюнь жуй­ку”

Krayina - - ДАТИ - Пі­дго­ту­вав Ігор ШЕВЧУК

”ВСЕ НА ОСТАНКИНО! МЕРИЮ ВЗЯ­ЛИ! РУЦКОЙ – ПРЕ­ЗИ­ДЕНТ! ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ!”

– скан­ду­ють лю­ди на Ка­лі­нін­сько­му про­спе­кті в Мо­скві

Марш ор­га­ні­зу­ва­ли пред­став­ни­ки ко­му­ні­сти­чних і на­ціо­на­лі­сти­чних ор­га­ні­за­цій. Ви­сту­па­ють про­ти пре­зи­ден­та Бо­ри­са Єль­ци­на.

Пе­ред тим він роз­пу­стив пар­ла­мент. Ви­сту­пав за ре­фор­ми еко­но­мі­ки та роз­ши­ре­н­ня вла­ди гла­ви дер­жа­ви. Де­пу­та­ти на чо­лі з ві­це-пре­зи­ден­том Оле­ксан­дром Ру­цьким і спі­ке­ром пар­ла­мен­ту Ру­сла­ном Хас­бу­ла­то­вим від­мо­ви­ли­ся ко­ри­ти­ся ука­зу про роз­пуск. На­ма­га­ли­ся обме­жи­ти вла­ду пре­зи­ден­та і збе­рег­ти дер­жав­ний устрій ча­сів Ра­дян­сько­го Со­ю­зу. На­сту­пно­го дня на мо­сков­ській Жов­тне­вій пло­щі опо­зи­ція вла­што­вує ”на­ро­дне ві­че”. В остан­ній мо­мент змі­ню­ють мі­сце акції на пло­щу Іл­лі­ча. ”А на­ро­ду вже зі­бра­ло­ся близь­ко 10 ти­сяч. Як їх на­пра­ви­ти на пло­щу Іл­лі­ча? Та й на­ві­що? Там їх то­чно так са­мо по­чнуть роз­га­ня­ти! – зга­ду­вав де­пу­тат Іл­ля Кон­стан­ті­нов. – Тут уже по­чи­на­ли­ся су­ти­чки: то одно­го, то дру­го­го де­мон­стран­та ха­па­ли омо­нів­ці. Ось одно­му роз­би­ли облич­чя, ін­шо­го зби­ли з ніг. За­ми­го­ті­ли кий­ки”. Мі­лі­ціо­не­ри ви­штов­ха­ли лю­дей у двір Цен­траль­ної ди­тя­чої бі­бліо­те­ки, й ті по­ро­збі­га­ли­ся. Гру­пу­ва­ли­ся на при­ле­глих ву­ли­цях і в про­вул­ках. Лі­де­ри про­те­сту ви­рі­шу­ють за­хо­пи­ти те­ле­ве­жу ”Остан­кі­но”, щоб роз­по­ча­ти транс­ля­цію по­дій у Мо­скві. – Мо­лодь, боє­зда­тні чо­ло­ві­ки! Фор­му­є­мо за­го­ни. Тре­ба сьо­го­дні штур­мом узя­ти ме­рію й ”Остан­кі­но”! – кри­чить у ме­га­фон Ру­цькой. За ним бе­ре сло­во Хас­бу­ла­тов:

– За­кли­каю на­ших до­бле­сних во­ї­нів при­ве­сти сю­ди війська. По­трі­бні тан­ки – щоб штур­мом узя­ти Кремль з узур­па­то­ром і зло­чин­цем Єль­ци­ним. Він сьо­го­дні ж по­ви­нен бу­ти ув’язне­ний в ”Ма­тро­ській ти­ші” (слід­чий ізо­ля­тор у Мо­скві. – Кра­ї­на). Усю йо­го про­да­жну клі­ку слід по­са­ди­ти в під­зе­ме­л­ля! Пред­став­ни­ки ко­за­цьких ор­га­ні­за­цій, ра­ди­каль­ні на­ціо­на­лі­сти й від­став­ні вій­сько­ві роз­сі­да­ю­ться по ван­та­жів­ках і ру­ша­ють до те­ле­ве­жі. Де­хто має щи­ти і зброю, яку ві­ді­бра­ли у мі­лі­ції. В’їзд на те­ри­то­рію ”Остан­кі­но” за­кри­тий. Від­став­ний ге­не­рал-пол­ков­ник Аль­берт Ма­ка­шов бе­ре­ться за ор­га­ні­за­цію штур­му. Лан­цюг, яким зв’яза­ні во­ро­та, чі­пля­ють до бам­пе­ра ав­то і роз­ри­ва­ють. За­їжджа­ють на те­ри­то­рію те­ле­цен­тру. Ве­жу охо­ро­ня­ють вну­трі­шні війська. Ви­ни­кає пе­ре­стріл­ка. Ги­нуть 46 про­те­сту­валь­ни­ків, Ма­ка­шов на­ка­зує від­сту­пи­ти. Бо­рис Єль­цин ви­рі­шує штур­му­ва­ти Бу­ди­нок рад, де три­ває над­зви­чай­ний з’їзд де­пу­та­тів. На­ка­зує під­ве­сти тан­ки і бро­не­те­хні­ку. ”Лю­ди в Бі­ло­му до­мі (Бу­ди­нок рад. – Кра­ї­на) ви­гля­да­ли до­сить ек­зо­ти­чно – в яки­хось па­па­хах, ша­ро­ва­рах і ви­со­ких чо­бо­тях, – зга­дує ві­део­опе­ра­тор Ва­дим Ко­шкін. – Хтось го­во­рив про від­нов­ле­н­ня за­кон­но­сті й за­хист Кон­сти­ту­ції. Хтось був за­ря­дже­ний ан­ти­се­мі­ти­змом або ан­ти­а­ме­ри­ка­ні­змом. Пам’ятаю, як до то­ва­ри­ша пі­ді­йшли зі збро­єю і ска­за­ли: ”Ви­плюнь жуй­ку”. Це бу­ло озна­кою про­за­хі­дної лю­ди­ни”. Тан­ки зу­пи­ня­ю­ться бі­ля мо­сту че­рез рі­чку Мо­сква. Звід­ти по­чи­на­ють стрі­ля­ти по уря­до­во­му бу­дин­ку.

– Га­ти­ли без зу­пин­ки 5–6 го­дин, – зга­дує Кон­стан­ті­нов. – Про­стрі­лю­ва­ли всі хо­ли й ко­ри­до­ри. У най­від­да­ле­ні­ші мі­сця зно­си­ли по­ра­не­них. Тут свя­ще­ник спо­від­ав і при­ча­щав вми­ра­ю­чих.

У бу­дів­лі спа­ла­хує по­же­жа. Де­пу­та­ти і за­хи­сни­ки Бі­ло­го до­му ви­рі­шу­ють зда­ти­ся. Ви­хо­дять, три­ма­ю­чи бі­лі што­ри. Їх ав­то­бу­са­ми ве­зуть на ста­діон ”Лу­жни­ки” і в спорт­ком­плекс ”Дру­жба”. Утри­му­ють під по­си­ле­ною охо­ро­ною. Оле­ксан­дра Ру­цько­го і Руслана Хас­бу­ла­то­ва са­джа­ють у слід­чий ізо­ля­тор ”Ле­фор­то­во”. Че­рез п’ять мі­ся­ців ам­ні­сту­ють. Під час су­ти­чок та об­стрі­лу за­ги­ну­ли 74 осо­би, з них 26 – вій­сько­ві й мі­лі­ціо­не­ри.

Ро­сій­ський пре­зи­дент Бо­рис Єль­цин на­ка­зав із тан­ків роз­стрі­ля­ти Бу­ди­нок рад у Мо­скві 4 жов­тня 1993 ро­ку. Там пе­ре­бу­ва­ли лі­де­ри опо­зи­ції, яка ви­сту­па­ла про­ти реформ. Дім ре­кон­стру­ю­ва­ли за рік ту­ре­цькі бу­ді­вель­ни­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.