Бо­г­дан КОРОЛЕНКО

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

40 ро­ків, істо­рик

На­ро­див­ся 17 кві­тня 1978-го в се­лі Па­ля­ни­чин­ці Фа­стів­сько­го ра­йо­ну Ки­їв­ської обла­сті. За­кін­чив істо­ри­чний фа­куль­тет Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка. У сі­чні 2006-го за­хи­стив кан­ди­дат­ську ди­сер­та­цію ”Ін­кор­по­ра­ція Кри­му Ро­сій­ською ім­пе­рі­єю у 1783–1796 ро­ках: по­лі­ти­чний та етно­со­ці­аль­ний аспе­кти”. Пра­цю­вав на­у­ко­вим спів­ро­бі­тни­ком Цен­тру укра­ї­но­знав­ства Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту.

У 2011 – 2014 ро­ках – стар­ший на­у­ко­вий спів­ро­бі­тник Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті. З трав­ня 2015-го – на­чаль­ник від­ді­лу ана­лі­зу ре­гіо­наль­них осо­бли­во­стей та по­лі­ти­ки на­ціо­наль­них мен­шин цьо­го за­кла­ду. З дру­жи­ною Сві­тла­ною ви­хо­ву­ють си­на 12-рі­чно­го Да­ни­ла й донь­ку 9-рі­чну Хри­сти­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.