75

Krayina - - УКРА ЇНА - Ва­лен­тин, Ан­дрій, 47 ро­ків 28 ро­ків

ВІЙ­СЬКО­ВИХ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ В БОЙОВИХ ДІЯХ НА ДОН­БА­СІ, ДО­СІ ЗА­ЛИ­ША­Ю­ТЬСЯ НЕВПІЗНАНІ. ТА­КОЖ НЕІДЕНТИФІКОВАНІ ТІЛА 37 ЦИВІЛЬНИХ. ІЗ 2014-ГО НА ВІЙНІ ЗАГИНУЛИ 3905 БІЙЦІВ І 2803 ЦИВІЛЬНИХ То­ва­риш з ін­шо­го мі­ста по­про­сив при­ю­ти­ти на ти­ждень сво­го си­на. Ка­же: ”Хо­че у сто­ли­ці ро­бо­ту зна­йти і тре­ба десь но­чу­ва­ти пер­ший час”. По­го­див­ся. В ре­зуль­та­ті йо­го син не ви­їжджав три мі­ся­ці. Во­див у кім­на­ту дру­зів, пи­я­чив. Із жін­кою тер­пі­ли. А по­тім ви­ніс зо­ло­ту іко­ну, яка ді­ста­ла- ся ме­ні у спа­док. Біль­ше йо­го не ба­чив. Друг до­сі ви­ба­ча­є­ться. Ко­ли­шня дів­чи­на пра­цю­ва­ла во­жа­тою в ди­тя­чо­му лі­тньо­му та­бо­рів за 47 кі­ло­ме­трів від мі­ста. Я – сту­дент, гро­шей на про­їзд не бу­ло. На­шкріб на бу­кет кві­тів і з обі­ду по­дав­ся до та­бо­ру пі­шки. До­брав­ся за 10 го­дин. На дво­рі тем­но. За­йшов в адмі­ні­стра­тив­ний кор­пус і по­ба­чив, як у коридорі во­на обі­йма­є­ться з во­жа­тим. Ки­нув бу­кет їй в облич­чя – і ви­біг. Но­чу­вав на бе­ре­зі рі­чки. При­їхав­ши до­до­му, ті­тка ска­за­ла, що її обра­зив офі­ці­ант у ка­фе. Ха­ту від­пи­са­ти від­мо­ви­ла­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.