”Вбив­ство Та­де­у­ша Го­лу­фка бу­ло за­пла­но­ва­не яко­юсь шо­ві­ні­сти­чною поль­ською клі­кою

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

та ре­жи­се­ро­ва­не при до­по­мо­зі поль­ської по­лі­ції з ви­ко­ри­ста­н­ням її аґен­ту­ри в Ор­га­ні­за­ції укра­їн­ських націоналістів. Сто­від­со­тко­вої прав­ди не мо­жна ствер­ди­ти, бо во­на зі­йшла в мо­ги­лу з го­лов­ни­ми ді­ю­чи­ми осо­ба­ми ті­єї тра­ге­дії. А ко­ли ще де­хто з них мо­же й жи­вий, то на­пев­но уста йо­го за­му­ро­ва­ні”, – пи­сав уча­сник су­ду в Сам­бо­рі жур­на­ліст Іван Ке­дрин у стат­ті ”Не­са­мо­ви­тий про­цес” у ”Ка­лен­да­рі Укра­їн­сько­го на­ро­дно­го со­ю­зу на 1962 рік”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.