Ген­на­дій МОХНЕНКО

Krayina - - ДОСВ ІД -

,

50 ро­ків, про­те­стант­ський свя­ще­ник

На­ро­див­ся 27 лю­то­го 1968-го в мі­сті Жда­нов, за­раз – Ма­рі­у­поль – на До­неч­чи­ні. Ба­тько – во­дій, ма­ти пра­цю­ва­ла на рі­зних ро­бо­тах. ”Бу­ли пре­кра­сни­ми лю­дьми, але силь­но пи­ли. Стар­ша се­стра спи­ла­ся з дво­ма ма­лень­ки­ми ді­тьми на ру­ках. По­тім усе на­ла­го­ди­лось, але той до­свід до­по­міг ро­зу­мі­ти тра­ге­дії ді­тей”. За­кін­чив ін­ду­стрі­аль­ний те­хні­кум за фа­хом обро­бни­ка ме­та­лу фре­за­ми. Слу­жив у Мо­сков­сько­му гар­ні­зо­ні по­же­жної охо­ро­ни. Став чем­піо­ном До­неч­чи­ни з віль­ної бо­роть­би. Ство­рив при­ва­тну бі­бліо­те­ку. За­ку­по­ву­вав лі­те­ра­ту­ру, яку да­вав на­про­кат і про­да­вав. ”За­ро­бляв на до­бу мі­ся­чну зар­пла­ту ста­ле­ва­ра на за­во­ді. Але зро­зу­мів, що гро­ші не мо­жуть вря­ту­ва­ти мо­їх рі­дних”. 1991-го по­їхав учи­ти­ся в бі- блій­ну шко­лу у Віль­ню­сі, по­тім – у се­мі­на­рію. Ма­гістр бо­го­слов’я. 1999-го за­кін­чив До­не­цький уні­вер­си­тет за фа­хом істо­ри­ка-ре­лі­гі­є­знав­ця.

У 25 ро­ків отри­мав сан свя­ще­ни­ка і за­сну­вав хри­сти­ян­ську об­щи­ну ”Цер­ква до­брих пе­ре­мін” у Маріуполі. 1998-го – ре­а­бі­лі­та­цій­ний центр для важ­ких під­лі­тків ”Ре­спу­блі­ка Пі­лі­грим”. З 2012-го по 2018 рік із при­йом­ни­ми ді­тьми здій­снив нав­ко­ло­сві­тній ве­ло­про­біг ”Світ без си­ріт”. Іні­ці­а­тор ан­ти­нар­ко­ти­чної акції ”Обри­дло”.

2010-го на­пи­сав книж­ку ”Не­пе­да­го­гі­чна по­е­ма”. 2015 ро­ку ви­йшов до­ку­мен­таль­ний фільм ”Кро­ко­дил Ген­на­дій, або Май­же святий” гол­лі­вуд­сько­го ре­жи­се­ра Сті­ва Гу­ве­ра.

З кві­тня 2015-го – ка­пе­лан на фрон­ті.

З дру­жи­ною Оле­ною уси­но­ви­ли 32 ді­тей. Ма­ють двох до­ро­слих до­чок. Мо­лод­шо­му си­но­ві 10 ро­ків. ”Мрі­яв, що ві­зьме­мо мо­лод­ших ді­тей. Взя­ли ще одно­го, але йо­му – вже 13”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.