”СИ­НА НАРОДЖУВАЛА НЕ ДЛЯ СЕ­БЕ, А ДЛЯ ЖІН­КИ, З ЯКОЮ ВІН БУ­ДЕ ЩАСЛИВИЙ”

”Си­на народжувала не для се­бе, а для жін­ки, з якою він бу­де щасливий”

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - Ла­ри­са ПРИЩЕПА, бо­ди­біл­дер­ка

НЕНОРМАЛЬНО, ко­ли в трав­ма­то­ло­гі­чно­му від­ді­лен­ні обла­сної лі­кар­ні ви­сить ого­ло­ше­н­ня: ”За­про­шу­є­мо на ро­бо­ту лі­ка­рів у Че­хію. Ле­галь­на пра­ця”. 80 від­со­тків мо­їх зна­йо­мих ви­їха­ли в Єв­ро­пу. Ні­хто не за­ці­кав­лює їх за­ли­ши­ти­ся в Укра­ї­ні.

ЛЮ­ДИ­НА ЩА­СЛИ­ВА, ДО­КИ ПО­ТРІ­БНА ІН­ШИМ. Щой­но пе­ре­стає пра­цю­ва­ти – по­чи­на­є­ться де­пре­сія, а по­тім при­хо­дить смерть.

ЯКЩО НЕ МОЖЕШ КЕ­РУ­ВА­ТИ ДИТИНОЮ – про­сто гли­бо­ко вди­хни і за­спо­кой­ся. Тут ні­чо­го не зро­биш. По­чнеш кри­ча­ти – ще біль­ше ро­зі­зли­ться і ро­би­ти­ме все нав­па­ки.

КО­ЛИ ЗАЛЮБЛЕНА ДИТИНА ВИРОСТАЄ, стає по­ді­бною до ва­зо­на. Він нор­маль­но ріс у кім­на­ті, а щой­но ви­не­сли на­двір – зав’яв. Дитина має на­вча­ти­ся са­мо­стій­но­сті з на­ро­дже­н­ня.

НАЙАВТОРИТЕТНІШІ ЛЮ­ДИ В МОЄМУ ЖИТ­ТІ – чо­ло­вік і син.

ТІЛЬ­КИ ВИ­ЙШЛА ЗА­МІЖ, Оле­ксандр по­да­ру­вав на день на­ро­дже­н­ня ве­ли­че­зний бу­кет тро­янд. Я ска­за­ла: ”На­що? Кра­ще б банку ла­ку ку­пив”. Від­то­ді не да­рує ні­чо­го – прин­ци­по­во.

У НАС НЕ­МАЄ РОДИННОГО БЮ­ДЖЕ­ТУ. Ко­жен від­по­від­ає за свої гро­ші. ЇЖА МАЄ БУ­ТИ НЕ­СМА­ЧНОЮ. То­ді ба­га­то не з’їси.

ЕКОНОМЛЮ НА ВСЬО­МУ. Гро­ші вкла­даю в бі­знес. По кіль­ка ро­ків ко­ри­сту­ю­ся одні­єю ко­сме­ти­кою. Ні­хто не зва­бить ку­пи­ти но­ву су­кню, якщо знаю, що за ці гро­ші мо­жна при­дба­ти ще один тре­на­жер.

ЛЮ­БЛЮ ПОДАРУНКИ, які зго­дя­ться у го­спо­дар­стві.

ІЗ ЧО­ЛО­ВІ­КОМ МА­ЛА ТРИ ПОБАЧЕННЯ. На пер­ше ра­зом хо­ди­ли на кон­церт Со­фії Ротару. На дру­ге – у кі­но. На тре­тє при­йшов про­си­ти ру­ки.

ПІ­СЛЯ 20 РО­КІВ ПОДРУЖНЬОГО ЖИ­Т­ТЯ за­пи­та­ла чо­ло­ві­ка: ”Са­ша, ти ме­не хоч лю­бив?” Від­по­вів: ”Ні, я тебе бо­яв­ся”.

В ЖИТ­ТІ МО­ЖНА МА­ТИ ТІЛЬ­КИ ОДНУ ПО­ДРУ­ГУ. Де­хто і її не зна­хо­дить. ЧО­ЛО­ВІК МАЄ ІТИ З ДО­МУ З ДУМ­КОЮ якнай­швид­ше по­вер­ну­ти­ся.

ВДАРИТИ ЛЮ­ДИ­НУ – це роз­пи­са­ти­ся у сво­їй без­по­ра­дно­сті.

БАБУСЯ КАЗАЛА: ”Ко­ли жін­ка ла­є­ться, в ра­ді­у­сі 15 кі­ло­ме­трів дов­ко­ла неї го­рить зем­ля”.

БАТЬКИ НІ­КО­ЛИ МЕ­НЕ НЕ БИЛИ. До­зво­ля­ли все. А се­стру чо­мусь ка­ра­ли.

БОЮСЯ ЗАХВОРІТИ і ста­ти тя­га­рем для когось. ЛЮБОВІ ДО ГРОБУ НЕ ІСНУЄ. З ко­жним ро­ком сто­сун­ки транс­фор­му­ю­ться в ін­ші по­чу­т­тя.

ГО­ЛОВ­НЕ У СТО­СУН­КАХ ЧО­ЛО­ВІ­КА Й ЖІН­КИ – по­сту­па­ти­ся одне одно­му. Вмі­ти ста­ви­ти спіль­ні ін­те­ре­си ви­ще за свої. Якщо я втом­ле­на, па­даю з ніг, а чо­ло­вік про­сить при­не­сти ча­шку во­ди – пе­ре­сту­паю че­рез се­бе і не­су.

ЯКЩО ПОВАЖАТИ ЧО­ЛО­ВІ­КА, хо­ро­ший секс не зни­ка­ти­ме. ПАР­ТНЕ­РА ТРЕ­БА ПРИЙМАТИ ТА­КИМ, ЯКИЙ ВІН Є. Не ви­хо­дить – кра­ще ро­зійтись. Лю­ди не змі­ню­ю­ться. СИ­НА НАРОДЖУВАЛА НЕ ДЛЯ СЕ­БЕ, а для жін­ки, з якою він бу­де щасливий. НІ­КО­ЛИ НЕ БУ­ВАЄ ЗАЙ­ВИМ обійня­ти і по­ці­лу­ва­ти ди­ти­ну. ЧОЛОВІКОВІ МО­ЖНА ПРОБАЧИТИ ВСЕ, крім зра­ди. Не­за­ле­жно – фі­зи­чної чи ду­хов­ної.

Їжа має бу­ти не­сма­чною. То­ді ба­га­то не з’їси Чо­ло­вік має іти з до­му з дум­кою якнай­швид­ше по­вер­ну­ти­ся Ні­ко­ли не бу­ває зай­вим обійня­ти і по­ці­лу­ва­ти ди­ти­ну

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.