Су­бо­та, 27 жов­тня, 03:58

Krayina - - УКРА ЇНА -

Кіль­ка де­ся­тків за­хи­сни­ків тва­рин за­хо­дять на те­ри­то­рію мор­сько­го пор­ту в мі­сті Чор­но­морськ на Оде­щи­ні. Об­сту­па­ють ван­та­жів­ку з 300 вів­ця­ми у при­че­пі. Не до­зво­ля­ють фу­рі ви­їха­ти і від­вез­ти тва­рин на за­бій.

Ота­ра на­ле­жить під­при­єм­ству ”Укра­ні­ксар”, що роз­во­дить ху­до­бу на Дні­про­пе­тров­щи­ні. 6 жов­тня во­ни від­пра­ви­ли овець по­ро­мом на за­мов­ле­н­ня фер­ме­рів у Ту­реч­чи­ну. Там­те­шні ми­тни­ки за­вер­ну­ли ван­таж, бо до­ку­мен­ти на ньо­го бу­ли на­чеб­то не­пра­виль­но оформ­ле­ні. Укра­їн­ські при­кор­дон­ни­ки й ве­те­ри­на­ри за­бо­ро­ни­ли в’їзд фу­ри на­зад у кра­ї­ну. Вів­ці мо­гли за­ра­зи­ти­ся за кор­до­ном ін­фе­кцій­ни­ми хво­ро­ба­ми, по­ясни­ли. Ли­ши­ли ма­ши­ну на те­ри­то­рії пор­ту. Про­сто­я­ла там три ти­жні. 54 вів­ці за­ги­ну­ли від го­ло­ду. 26 жов­тня в Дер­жав­ній слу­жбі з пи­тань без­пе­чно­сті та яко­сті хар­чо­вих про­ду­ктів за­яви­ли, що тва­рин по­трі­бно зни­щи­ти. – Ке­рів­ни­цтво пор­ту про­бле­му ігно­ру­ва­ло, – ка­же ди­ре­ктор ”Укра­ні­кса­ру” Оле­на Се­винч. – Я жи­ла ці ти­жні з тва­ри­на­ми у ско­то­во­зі. На­ма­га­ла­ся го­ду­ва­ти їх тра­вою і да­ва­ти пи­ти. Їжі бу­ло ма­ло. Вів­ці ко­на­ли одна за одною. Звер­ну­ла­ся до Держ­прод­спо­жив­слу­жби. Ска­за­ли, що за­яву роз­гля­нуть у по­ряд­ку чер­ги. Зо­о­за­хи­сни­ки до­зво­ля­ють ван­та­жів­ці ви­їха­ти з пор­ту 28 жов­тня, пі­сля за­яви Держ­прод­спо­жив­слу­жби, що жи­вих тва­рин спро­бу­ють уря­ту­ва­ти.

Овець при­во­зять у рай­центр Туль­чин на Він­нич­чи­ні. Їх огля­да­ти­муть ве­те­ри­на­ри. Да­дуть ви­сно­вок, чи во­ни є пе­ре­но­сни­ка­ми хво­роб

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.