Не су­мел выу­чить наш язык? Стыдно!

Krayina - - ПОДІЇ -

Мой пра­пра­дед жил в Рос­сии. Сна­ча­ла ду­мал там осесть на не­сколь­ко лет, учить куль­ту­ру. Но сей­час там на­ча­ли хо­ло­дную вой­ну про­тив Ев­ро­пы. Пу­тин злой, лю­ди злые. Ки­ев – лу­чший ва­ри­ант. Древ­ний го­род. Во­об­ще я про­грам­мист. Устроил­ся в ме­стную ком­па­нию. Играть на ули­це – хоб­би. В основ­ном ве­че­ра­ми пою. Beatles, Linkin Park. Рус­ские не бе­ру. Мно­го оши­бок до­пу­скаю, лю­ди толь­ко сме­я­ться бу­дут. В Ки­е­ве пол­то­ра го­да. Нра­ви­тся.

– И за это вре­мя не су­мел выу­чить наш язык? Стыдно! – ка­же один із чо­ло­ві­ків.

– Та ваш якраз і ви­вчив. У Ман­че­сте­рі за­ван­та­жу­вав ві­део­у­ро­ки, – пе­ре­хо­дить на укра­їн­ську му­зи­кант. Го­во­рить кра­ще, ніж ро­сій­ською. – Але ви­яви­ло­ся, вам своя мо­ва не ду­же тре­ба. Кру­гом – ро­сій­сько­мов­ні. Укра­їн­ська сто­ли­ця, а всі ро­сій­ською го­во­рять. Спер­шу був у сту­по­рі. А це вже звик. Пе­рев­ча­ю­ся. Ком­па­нія за­мов­кає. Ви­хо­дять че­рез дві зу­пин­ки

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.