анек­дот

Krayina - - ПОДІЇ -

– Чо­му бен­зин у всьо­му сві­ті де­шев­шає, а в Укра­ї­ні – до­рож­чає? – Ма­буть, під­ви­щу­є­ться ці­на на рі­ди­ну, якою йо­го роз­во­дять. Жи­то­мир­ська обла­сна ра­да за­бо­ро­ни­ла в ре­гіо­ні ро­сій­ські пі­сні, книж­ки й філь­ми. Указ ді­я­ти­ме в пу­блі­чних мі­сцях – ре­сто­ра­нах, ба­рах, го­те­лях. За­бо­ро­на три­ва­ти­ме до при­пи­не­н­ня ро­сій­ської агре­сії в Укра­ї­ні та по­вер­не­н­ня Кри­му. По­ді­бну ухва­лу прийня­ла у ве­ре­сні обл­ра­да Львів­щи­ни.

Укра­їн­ські ви­но­ро­бні ком­па­нії за­мі­нять на­зву ”шам­пан­ське” на ”ігри­сте ви­но”, а ”ко­ньяк” – на ”брен­ді”. Цьо­го ви­ма­гає Фран­ція, бо ни­ні­шні на­зви на­по­їв по­хо­дять від на­зви її про­він­ції Шам­пань і мі­ста Ко­ньяк. Змі­на на­зви обов’яз­ко­ва і як одне з по­ло­жень до­ку­мен­та про зо­ну віль­ної тор­гів­лі з Єв­ро­со­ю­зом.

Май­же 3,5 тис. км до­ріг від­ре­мон­ту­ва­ли в Укра­ї­ні за­га­лом із по­ча­тку ро­ку. 2017-го оно­ви­ли 2,1 тис. км шля­хів, по­за­то­рік – 900 км. Близь­ко п’яти ти­сяч автомобілів ви­кра­ли в Укра­ї­ні за пер­ші дев’ять мі­ся­ців ро­ку. 2017-го по­цу­пи­ли 9816 ма­шин, по­за­то­рік – 13 233. Най­ча­сті­ше кра­дуть ав­то мар­ки Toyota.

У ка­над­сько­му То­рон­то від­кри­ли ме­мо­рі­ал жертв Го­ло­до­мо­ру в Укра­ї­ні у 1932–1933 ро­ках. Йо­го ча­сти­ною є скуль­пту­ра ви­сна­же­ної го­ло­дом дів­чин­ки, яка сто­їть, схре­стив­ши ру­ки на гру­дях.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.