Ро­злу­чив­ся, про­дав квар­ти­ру – і всі гро­ші від­дав брат­ству

Krayina - - ДАТИ -

– ВАС МОРДУВАТИМУТЬ І РУБАТИМУТЬ ГО­ЛО­ВИ.

Але ця кров по­трі­бна Зем­лі. На цю жер­тву зго­дні тіль­ки справ­жні Хри­сто­ві бра­ти і се­стри. Я вас бла­го­слов­ляю, – ка­же при­хиль­ни­кам лі­дер ре­лі­гій­но­го угру­пу­ва­н­ня ”Бі­ле брат­ство” 52-рі­чний Юрій Кри­во­но­гов. На­сту­пно­го дня – 10 ли­сто­па­да

1993-го – во­ни ври­ва­ю­ться у Со­фій­ський со­бор у Ки­є­ві. Хо­чуть спа­ли­ти се­бе, бо пе­ре­ко­на­ні в на­бли­жен­ні кін­ця сві­ту. Мі­лі­ція за­три­мує 616 лю­дей. Ча­сти­ну від­прав­ля­ють у слід­чі ізо­ля­то­ри, ре­шту – до пси­хлі­кар­ні. Ра­ні­ше Кри­во­но­гов пра­цю­вав в Ака­де­мії на­ук СРСР і до­слі­джу­вав люд­ську сві­до­мість, біо­енер­ге­ти­ку та гі­пноз. 1991-го одру­жив­ся з 30-рі­чною жур­на­ліс­ткою Ма­ри­ною Цві­гун. Пі­сля сьо­мо­го абор­ту жін­ка по­ча­ла роз­по­від­а­ти, що в неї все­лив­ся Ісус Христос. Ого­ло­си­ла се­бе йо­го вті­ле­н­ням, ма­тір’ю і на­ре­че­ною одно­ча­сно. Чо­ло­вік на­звав­ся Юо­ан­ном Сва­мі. За­ре­є­стру­вав ре­лі­гій­ну ор­га­ні­за­цію. Но­си­ли бі­лі су­та­ни. Стру­кту­ра ор­га­ні­за­ції су­во­ро за­се­кре­че­на. У ко­жно­го є ри­ту­аль­не ім’я. За­бо­ро­ня­ють на­вча­ти­ся, пра­цю­ва­ти, бра­ти участь у су­спіль­но­му жит­ті, ди­ви­ти­ся те­ле­ві­зор, одру­жу­ва­ти­ся і на­ро­джу­ва­ти ді­тей. Біль­шо­сті се­ктан­тів – до 30 ро­ків. Фі­лії ”Бі­ло­го брат­ства” від­кри­ва­ють у Бі­ло­ру­сі, Ро­сії і Ка­зах­ста­ні.

– Ме­не за­вер­бу­ва­ли на ву­ли­ці, ко­ли йшов на ро­бо­ту, – зга­дує на той час 22-рі­чний ки­я­нин Сер­гій Ов­чин­ні­ков. – Двоє хло­пців у бі­лих про­сти­ра­длах по­верх одя­гу роз­по­ві­ли, що ско­ро кі­нець сві­ту. Вря­ту­ю­ться ли­ше обра­ні. Я по­чав хо­ди­ти на зі­бра­н­ня. Че­рез пів­ро­ку ро­злу­чив­ся, про­дав квар­ти­ру – і всі гро­ші від­дав брат­ству. По­се­лив­ся в по­ме­шка­н­ня до чо­ти­рьох ін­ших ві­ру­ю­чих. Ма­ли вер­бу­ва­ти но­вих чле­нів і бу­ти го­то­ви­ми по­мер­ти за Марію Деві Христос. По­друж­жя пе­ре­ко­нує всіх, що ді­зна­ли­ся про кі­нець сві­ту. Він на­ста­не 24 ли­сто­па­да 1993 ро­ку. Щоб очи­сти­ти­ся від грі­хів, із 1 по 10 ли­сто­па­да про­во­дять по­ка­я­н­ня на Со­фій­ській пло­щі. До Ки­є­ва з’їжджа­ю­ться де­ся­тки ти­сяч бра­тчи­ків. МВС під­тя­гує вій­ська спе­ці­аль­но­го при­зна­че­н­ня. 1 ли­сто­па­да Со­фій­ську пло­щу ото­чу­ють бро­не­те­хні­кою. Обі­ця­ють ви­на­го­ро­ду за ін­фор­ма­цію про лю­дей у су­та­нах. – Ми кон­тро­лю­ва­ли си­ту­а­цію ще з кін­ця лі­та, – зга­дує ге­не­рал-пол­ков­ник мі­лі­ції Ми­хай­ло Кор­ні­єн­ко. Ке­ру­вав то­ді спе­цо­пе­ра­ці­єю. – За­три­му­ва­ли най­агре­сив­ні­ших се­ктан­тів. До них го­во­риш, а во­ни си­плять про­кля­т­тя. Аре­што­ву­ва­ли со­тня­ми. Підозрілих питали: ”Вірите в Марію Деві Христос?” Братчики не мо­гли відповісти ”ні”. 10 ли­сто­па­да Кри­во­но­гов за­кли­кає ”по­ка­за­ти де­мо­нам свою си­лу” і ”звіль­няє від тур­бот про своє мир­ське жи­т­тя та від­по­від­аль­но­сті за по­ру­ше­н­ня мир­ських за­ко­нів”.

– Ми йшли до Со­фії, як на смерть! – ка­за­ли зго­дом се­ктан­ти.

Во­ни не мо­жуть про­рва­ти­ся до со­бо­ру. Лі­де­ри брат­ства і ще 25 акти­ві­стів пе­ре­одя­га­ю­ться у зви­чай­ний одяг і ку­пу­ють кви­тки в му­зей Со­фії. Марина Цві­гун ви­ла­зить на вів­тар у хра­мі й по­чи- нає про­по­від­у­ва­ти. Братчики ба­ри­ка­ду­ють ви­хо­ди. За кіль­ка хви­лин у со­бор ври­ва­ю­ться дві ро­ти спе­цна­зу, пу­ска­ють сльо­зо­гін­ний газ і в’яжуть се­ктан­тів. Юрія Кри­во­но­го­ва за­су­джу­ють на сім ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі, Ма­ри­ну Цві­гун – на чо­ти­ри. Пі­сля звіль­не­н­ня во­ни роз­лу­чи­лись. Юрій ві­ді­йшов від се­кти, одру­жив­ся і взяв прі­зви­ще жін­ки – Сіль­ве­стров. Бе­з­успі­шно на­ма­гав­ся вла­шту­ва­ти­ся у рі­зні сто­ли­чні ву­зи. Пра­цю­вав у Мо­сков­сько­му уні­вер­ма­зі в Ки­є­ві. Цві­гун теж узя­ла шлюб і кіль­ка ро­ків про­дов­жу­ва­ла ді­яль­ність у ”Бі­ло­му брат­стві”. На по­ча­тку 2000-х на­ма­га­ла­ся ви­їха­ти в Ні­дер­лан­ди, але її не впу­сти­ли. На­зи­ває се­бе Ві­кто­рі­єю Пре­о­бра­жен­ською, жи­ве в Мо­скві. Ви­дає окуль­тні книж­ки, ма­лює кар­ти­ни та за­пи­сує му­зи­чні ди­ски.

ПІДОЗРІЛИХ ПИТАЛИ: ”ВІРИТЕ В МАРІЮ ДЕВІ ХРИСТОС?” БРАТЧИКИ НЕ МО­ГЛИ ВІДПОВІСТИ ”НІ”

Ор­га­ні­за­то­ри се­кти ”Бі­ле брат­ство” Марина Цві­гун та Юрій Кри­во­но­гов

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.