”Не­що­дав­но ми ді­зна­ли­ся,

Krayina - - ДАТИ -

що в де­яких ча­сти­нах Ні­меч­чи­ни ду­же ба­га­то осіб обох ста­тей зне­хту­ва­ли вла­сним по­ря­тун­ком і від­вер­ну­лись від ка­то­ли­цької ві­ри. Во­ни за­ве­ли грі­хов­ні сто­сун­ки з де­мо­на­ми. Сво­їм ча­клун­ством, ча­ра­ми, за­кли­на­н­ня­ми та ін­ши­ми жа­хли­ви­ми за­бо­бо­на­ми зав­да­ють жін­кам пе­ред­ча­сні по­ло­ги. На­си­ла­ють пор­чу на при­плід тва­рин, хлі­бні зла­ки, ви­но­град і пло­ди на де­ре­вах. Так са­мо псу­ють чо­ло­ві­ків, жі­нок, до­ма­шніх та ін­ших тва­рин”, – йде­ться у звер­нен­ні Па­пи Рим­сько­го Іно­кен­тія VIII 5 ли­сто­па­да 1484 ро­ку. Ви­дав йо­го для ін­кві­зи­то­рів і до­зво­лив тор­ту­ри на до­пи­тах пі­до­зрю­ва­них у відьом­стві. Та­ких спа­лю­ва­ли на во­гни­щі. Пі­сля по­яви до­ку­мен­та су­до­ві про­це­си над відьма­ми по­ча­ли­ся по всій Єв­ро­пі

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.