Бра­кує лі­де­рів і ви­да­тних та­лан­тів

Krayina - - КУЛЬТУРА - текст: Сер­гій ТИЩЕНКО

Збір­на Ні­меч­чи­ни про­ва­ли­ла фі­наль­ну ча­сти­ну Куб­ка сві­ту-2018. На тур­нір ко­ман­да тре­не­ра 58-рі­чно­го Йо­а­хі­ма

ЛЬОВА при­їха­ла в ран­зі най­силь­ні­шої на пла­не­ті. І по­сі­ла че­твер­те мі­сце в гру­пі, де су­пер­ни­ка­ми бу­ли Ме­кси­ка, Шве­ція та Ко­рея.

Во­се­ни чем­піо­ни сві­ту-2014 стар­ту­ва­ли у ви­що­му ди­ві­зіо­ні Лі­ги На­цій. У трьох ма­тчах здо­бу­ли одне очко. Остан­ні два по­єдин­ки про­гра­ли: Ні­дер­лан­дам – 0:3 й Фран­ції – 1:2. Най­імо­вір­ні­ше, на­сту­пний ро­зі­граш Лі­ги На­цій Ні­меч­чи­на про­ве­де в пер­шо­му ди­ві­зіо­ні.

За­га­лом 2018 ро­ку нім­ці за­зна­ли шість по­ра­зок. У чо­му при­чи­на про­ва­лу до­не­дав­на най­силь­ні­шої збір­ної сві­ту?

– 2014-ГО НІМ­ЦІ ВИГРАЛИ КУ­БОК СВІ­ТУ.

З то­го ча­су ко­ман­да втра­ти­ла якість на трьох по­зи­ці­ях, – ка­же те­ле­ко­мен­та­тор Ро­бер­то

МОРАЛЕС, 42 ро­ки. – Це Са­мі Ге­ді­ра, Ме­сут Озіл – цен­траль­ні пів­за­хи­сни­ки й цен­тр­фор­вард пі­сля то­го, як за­кін­чив кар’єру Ми­ро­слав Кло­зе.

Ге­ді­ра та Озіл ста­ли слаб­ші. Пер­шо­му вда­є­ться при­хо­ву­ва­ти свій ре­грес на клу­бно­му рів­ні зав­дя­ки пе­ре­їзду з Іспа­нії до Іта­лії. З усіх топ-ліг іта­лій­ська дає най­біль­ше про­сто­ру й ча­су опор­ним пів­за­хи­сни­кам на по­ча­тко­вій ста­дії атак. Це до­во­дить при­клад Лу­ка­са Лей­ви. Він здав у ”Лі­вер­пу­лі”, але пре­кра­сно про­я­вив се­бе в ”Ла­ціо”. Ге­ді­ра зав­жди був грав­цем де­що упо­віль­не­ним у пер­ших ру­хах пі­сля при­йо­му м’яча, роз­га­няв­ся він уже да­лі. З ві­ком не­до­лік не став мен­шим. Про­те лю­ди­ни ка­лі­бру Ге­ді­ри нім­ці для збір­ної по­ки не зна­йшли. Та са­ма про­бле­ма з Озі­лом. Він зав­жди був фут­бо­лі­стом на­строю і грав із ве­ли­ки­ми пе­ре­па­да­ми. Те­пер

Ме­сут пе­ре­тво­рив­ся на ге­ні­аль­но­го ви­ко­нав­ця епі­зо­ду, але – не ма­тчу. А цен­тр­фор­вар­да за­раз про­сто не­має.

Мо­жли­во, про­бле­ми збір­ної Ні­меч­чи­ни пе­ре­біль­ше­ні, а остан­ні ре­зуль­та­ти – це ви­пад­ко­вість?

– Про­бле­ми на­ко­пи­чу­ва­ли­ся дов­го. Йо­а­хім Льов пра­цює на по­са­ді з осе­ні 2006 ро­ку. Він ні­ко­ли не був тре­не­ром-мо­ти­ва­то­ром. Однак ра­ні­ше це не бу­ло про­бле­мою. Бо­йо­вий дух під­три­му­ва­ли грав­ці­ве­те­ра­ни. За­раз та­кі є, а лі­де­рів – не­має. Мо­жли­во, до тре­нер­сько­го шта­бу вар­то за­про­си­ти когось із куль­то­вих екс-фут­бо­лі­стів. Окре­мою про­бле­мою є пред­став­ни­ки ”зо­ло­тих ча­сів Льова”. Як і ко­жна лю­ди­на, Йо­а­хім прив’яза­ний ни­тка­ми сен­ти­мен­таль­но­сті до тих, із ким про­йшов сте­жи­ною сла­ви. Бо­а­тенг і Мюл­лер – це за­раз ско­рі­ше та­лі­сма­ни, ніж пов­но­цін­ні грав­ці основ­но­го скла­ду.

А ви­бір во­ро­та­ря на Ку­бок сві­ту? Ма­ну­ель Но­єр пропу­стив май­же весь се­зон, але грав він, а не бли­ску­чий у ”Бар­се­ло­ні” Марк-Ан­дре тер Ште­ген?

– Це бу­ла по­мил­ка. Але за­раз будь-який ви­бір Льова бу­де дис­ку­сій­ний. Ма­ти двох ви­да­тних во­ро­та­рів – це не тіль­ки плю­си. Тре­не­ра зав­жди кри­ти­ку­ва­ти­муть за йо­го ви­бір.

Хто за­раз най­кра­щий ні­ме­цький гра­вець?

– Та­лант но­мер один – Ле­рой Са­не (фут­бо­ліст ”Ман­че­стер Сі­ті”, яко­го Льов не взяв на Ку­бок сві­ту. – Кра­ї­на). Він лю­бить по­рів­ню­ва­ти се­бе з пар­тне­ра­ми, адже ці по­рів­ня­н­ня на йо­го ко­ристь. Ле­рой ка­же прав­ду. Але при цьо­му при­ни­жує ін­ших. Цьо­го не від­бу­ва­є­ться в клу­бі. Що­ден­ні спіль­ні тре­ну­ва­н­ня зму­шу­ють Са­не бу­ти то­ле­ран­тні­шим, а на­яв­ність ще обда­ро­ва­ні­ших фут­бо­лі­стів не дає роз­гу­ля­ти­ся йо­го его. Збір­ній він ду­же по­трі­бен. У грі про­ти фран­цу­зів на ви­їзді Са­не ча­сом три­ма­ли одра­зу троє су­пер­ни­ків. Однак він є го­лов­ним дже­ре­лом кон­флі­ктів у на­ціо­наль­ній ко­ман­ді. Ско­рі­ше за все, зго­дом Ле­рой за­спо­ко­ї­ться. Але ко­ли на­ста­не це зго­дом?

Чи вар­то Льо­ву пе­ре­бу­ду­ва­ти гру ко­ман­ди: від­мо­ви­ти­ся від кон­тро­лю м’яча й ді­я­ти про­сті­ше?

– Ко­пі­ю­ва­ти ни­ні­шню Фран­цію? Це – не ви­хід. Успіх до ко­ман­ди Де­ша­ма при­йшов ли­ше то­ді, ко­ли на ві­стрі атак з’яви­ли­ся два ге­нії – Грі­зманн і Мбап­пе. Усі схе­ми па­да­ють, ко­ли ли­ше про­ти Кі­лі­а­на су­пер­ник ча­сом зму­ше­ний три­ма­ти трьох фут­бо­лі­стів.

Чи до­зво­ляє ни­ні­шній клас грав­ців збір­ній Ні­меч­чи­ни зно­ву пре­тен­ду­ва­ти на пе­ре­мо­гу на най­біль­ших тур­ні­рах?

– Ці­ка­ве ін­терв’ю дав на­ве­сні Льов. Ще до лі­тньо­го про­ва­лу він кри­ти­чно ви­сло­вив­ся про чем­піо­нат Ні­меч­чи­ни. Ве­ли­че­зні аре­ни – пе­ре­пов­не­ні, чу­до­ва атмо­сфе­ра на три­бу­нах. Але якість і ва­рі­а­тив­ність фут­бо­лу в елі­тно­му ні­ме­цько­му ди­ві­зіо­ні па­дає. У Льова під ру­кою ба­га­то хо­ро­ших фут­бо­лі­стів. Однак бра­кує лі­де­рів і ви­да­тних та­лан­тів, щоб ви­гра­ти ве­ли­кий тур­нір. Це осо­бли­во від­чу­тно на тлі Фран­ції, Іспа­нії, Бра­зи­лії.

Озіл пе­ре­тво­рив­ся на ге­ні­аль­но­го ви­ко­нав­ця епі­зо­ду На ві­стрі атак з’яви­ли­ся два ге­нії – Грі­зманн і Мбап­пе

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.