У Фран­ції мо­ло­ді грав­ці зро­ста­ють ду­же швид­ко

Krayina - - СПОРТ -

по­сту­по­во стає зма­га­н­ням ”збір­них сві­ту”. Не­хай і не та­ких по­ту­жних, як в Ан­глії. До­сить по­рів­ня­ти скла­ди фран­цузь­кої та ні­ме­цької на­ціо­наль­них ко­манд, аби по­ба­чи­ти: в пер­шій са­мі ли­ше сві­то­ві зір­ки, а у дру­гій про­сто ду­же силь­ні фут­бо­лі­сти.

При­чи­на про­ста – фран­цузь­кий фут­бол по­ки що орі­єн­то­ва­ний на ”екс­порт” грав­ців. У ко­ман­дах по­стій­но з’яв­ля­ю­ться ва­кан­сії на за­мі­ну тим, хто по­їхав ви­сту­па­ти за кор­дон. Тож мо­ло­ді грав­ці зро­ста­ють ду­же швид­ко. До­сить зга­да­ти Мбап­пе, який по­чав ви­хо­ди­ти на по­ле у стар­то­во­му скла­ді ”Мо­на­ко” ще в юна­цько­му ві­ці. У ні­ме­цьких же клу­бах та­ла­но­ви­то­му юна­ко­ві слід про­би­ва­ти­ся до скла­ду крізь чи­слен­них іно­зем­ців. Зві­сно, у кра­ї­ні мо­жуть зно­ву, як на по­ча­тку дво­ти­ся­чних, за­пу­сти­ти по­ту­жну про­гра­му з під­го­тов­ки юних фут­бо­лі­стів і до­ве­де­н­ня їхньо­го рів­ня до най­ви­що­го. Але де во­ни гра­ти­муть?

Са­ме у цьо­му, а не в по­мил­ках тре­не­рів ко­ман­ди Ні­меч­чи­ни, у ви­бо­рі грав­ців чи та­кти­ки на ма­тчі, по­ля­гає, як на ме­не, при­чи­на нев­дач ко­лись не­пе­ре­мо­жної фут­боль­ної ”бун­де­сма­ши­ни”.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.