Лі­кар ку­пив па­ці­єн­тці пу­тів­ку в Ту­реч­чи­ну на два ти­жні

Krayina - - ЗАПИТАННЯ - під­го­ту­ва­ли Ва­ле­рія АВРАМЕНКО, Юлія МЕЛЬНИК, Те­тя­на САРАХАН

40-рі­чно­му Во­ло­ди­ми­ру Го­ра­ні з ка­зах­сько­го мі­ста Усть-Ка­ме­но­гор­ська те­ра­певт у ме­ди­чній кар­тці на­пи­сав: ”За­гро­за зри­ву ва­гі­тно­сті” – і при­зна­чив курс лі­ку­ва­н­ня. Хи­бний ді­а­гноз по­мі­ти­ла апте­кар­ка, ко­ли ви­да­ва­ла пі­гул­ки. По­ра­ди­ла зно­ву звер­ну­тись до лі­кар­ні. На­справ­ді чо­ло­вік мав про­бле­ми з ки­шків­ни­ком. Те­ра­певт по­ми­лив­ся кар­тка­ми – пе­ред Во­ло­ди­ми­ром на огля­ді в ка­бі­не­ті бу­ла ва­гі­тна жін­ка, якій і бу­ло по­став­ле­но ді­а­гноз і при­зна­че­но лі­ку­ва­н­ня

МИ ЗАПИТАЛИ ЧИ­ТА­ЧІВ: ЯКІ ЛІКАРСЬКІ ПО­МИЛ­КИ ДО­ВЕ­ЛО­СЯ ПЕРЕЖИТИ?

При­їха­ла до лі­кар­ні із силь­ним бо­лем у жи­во­ті.

Хі­рург огля­нув і ска­зав, що це го­стрий апен­ди­цит. По­ча­ла го­ту­ва­ти­ся до тер­мі­но­вої опе­ра­ції. Ма­ма, яка при­ве­зла по­стіль­ну бі­ли­зну, ви­пад­ко­во зу­стрі­ла в ко­ри­до­рі зна­йо­мо­го лі­ка­ря. Вмо­ви­ла огля­ну­ти ме­не ще раз. Ви­яви­ло­ся, це був га­стрит. Руслана ТКАЧУК, 23 ро­ки, жур­на­ліст, Він­ни­ця

Не пі­шла на ро­бо­ту, бо силь­но ну­ди­ло, па­мо­ро­чи­ло­ся в го­ло­ві.

Ко­ли зом­лі­ла, чо­ло­вік ви­кли­кав ”швид­ку”. Ме­ди­ки за­пев­ни­ли, що я ва­гі­тна. Чо­ло­вік по­біг по кві­ти. Але ді­а­гноз не під­твер­див­ся. На­то­мість ви­яви­ли струс моз­ку. Ли­ше то­ді зга­да­ла, що напередодні вве­че­рі під­ні­ма­ла лож­ку і вда­ри­ла­ся го­ло­вою об стіл. Оль­га БОРОВИК, 28 ро­ків, адмі­ні­стра­тор, Хмель­ни­цький

Пі­зно вве­че­рі під­няв­ся тиск, по­ча­ло ти­сну­ти у гру­дях над сер­цем, і став за­ди­ха­тись.

Ви­кли­кав ”швид­ку”. Зро­би­ли кар­діо­гра­му. Черговий лі­кар уко­лов пре­па­рат від ви­со­ко­го ти­ску й по­їхав. Ме­дбрат ти­хцем за­брав у нас кар­діо­гра­му і по­ка­зав ін­шим лі­ка­рям. За 15 хви­лин від­ве­зли в кар­діо­центр. Мав ін­фаркт. Ті­єї ж но­чі зро­би­ли шун­ту­ва­н­ня сер­ця. Іна­кше по­мер би. Вла­ди­слав ТОМАЩУК, 60 ро­ків, охо­ро­нець, Він­ни­ця

Он­ко­лог по­ста­вив ді­а­гноз ”рак” і від­пра­вив на опе­ра­цію.

Мі­сяць про­хо­ди­ла хі­міо­те­ра­пію. Ко­ли з’яви­лась опе­ру­ва­ти­ся, лі­кар, який за ме­не від­по­від­ав, на­пив­ся. За­про­сив аси­сту­ва­ти сво­го ко­ле­гу. Той за­сум­ні­вав­ся в ді­а­гно­зі й зро­бив до­да­тко­ву пун­кцію. Ко­ли ві­ді­йшла від нар­ко­зу, одра­зу по­ча­ла шу­ка­ти гру­ди. Зди­ву­ва­ла­ся, що во­ни на мі­сці. Ви­я­ви­лось, пу­хли­на до­бро­які­сна, а я тру­ї­ла ор­га­нізм че­рез по­мил­ко­вий ді­а­гноз. Аби за­ла­го­ди­ти кон­флікт, лі­кар ку­пив ме­ні пу­тів­ку в Ту­реч­чи­ну на два ти­жні. Яна СОКОЛЕНКО, 48 ро­ків, се­кре­тар, Ки­їв

У мед­кар­тці хі­рург на­пи­сав, що маю ган­гре­ну і тре­ба ві­дрі­за­ти оби­дві но­ги й ру­ку.

В той час ле­жав пі­сля важ­ко­го по­ра­не­н­ня на Донбасі. Ко­ли по­ба­чив ді­а­гноз, на­пи­сав про­щаль­но­го ли­ста сво­їй дів­чи­ні й ма­те­рі. Хо­тів отру­ї­ти­ся аспі­ри­ном, який то­ва­риш при­ніс з апте­ки. На ве­чір­ньо­му огля­ді мед­се­стра по­мі­ти­ла по­мил­ко­вий ді­а­гноз. Ган­гре­на бу­ла в чо­ло­ві­ка з су­сі­дньої па­ла­ти. Ми­ко­ла ШАФОРОСТ, 27 ро­ків, ку­хар, Львів

Фельд­шер­ка по­ста­ви­ла ді­а­гноз ”ін­фаркт”.

”Швид­ка” з ми­гал­ка­ми до­ста­ви­ла в ре­а­ні­ма­цію. Ре­а­ні­ма­то­лог від­пра­вив на уль­тра­зву­ко­ву ді­а­гно­сти­ку. При­чи­на ви­яви­лась не у сер­ці, а в за­ти­сну­то­му нер­ві в гру­дно­му від­ді­лі. За го­ди­ну пі­шов до­до­му. Ми­ко­ла ГРИГОРЧУК, 29 ро­ків, та­ксист, Ки­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.