АН­ДРІЙ ГАЙДУЦЬКИЙ

Krayina - - ОЦІНКИ ІНТЕРВ ’Ю -

38 ро­ків, до­ктор еко­но­мі­чних на­ук На­ро­див­ся 26 ли­сто­па­да 1980-го у се­лі Во­ро­но­ви­ця на Він­нич­чи­ні. Ма­ти пра­цю­ва­ла вчи­те­лем укра­їн­ської мо­ви, ба­тько – у Мі­ні­стер­стві аграр­ної по­лі­ти­ки і про­до­воль­ства, Адмі­ні­стра­ції пре­зи­ден­та й Ка­бі­не­ті мі­ні­стрів.

За­кін­чив Ін­сти­тут між­на­ро­дних від­но­син Ки­їв­сько­го на­ціо­наль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Шев­чен­ка, бі­знес-шко­лу KDI School of Public Policy and Management у Пів­ден­ній Ко­реї. Пра­цю­вав в ін­ве­сти­цій­но-кон­сал­тин­го­вій ком­па­нії Sars Capital, аме­ри­кан­сько­му ін­ве­сти­цій­но­му фон­ді SigmaBleyzer, у На­ціо­наль­но­му банку Укра­ї­ни. У 2016–2017 ро­ках був за­сту­пни­ком го­ло­ви Фон­ду дер­жав­но­го май­на.

За­сту­пник го­ло­ви прав­лі­н­ня в ”Аль­па­рі банку”. Одру­же­ний, має си­на й донь­ку. Грає в те­ніс, за­йма­є­ться пла­ва­н­ням

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.