”Ли­сто­па­до­вий Зрив

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

був сам со­бою пе­ре­мо­гою укра­їн­сько­го ду­ха. Він за­ли­шив­ся за­па­лом укра­їн­сько­го ду­ха, що ви­зво­лив­ся із те­нет пан­щи­зня­них за­ли­шків у пси­хі­ці та під­ніс­ся до ви­сот сві­до­мо­сти ”хто ми і чиї ми ді­ти”. З му­жні­стю зу­мів по­сто­я­ти за свої пра­ва не тіль­ки на­рі­ка­н­ням на ”крив­ди”, не тіль­ки сло­ве­сни­ми про­те­ста­ми, але й ді­лом, зі збро­єю в ру­ках”, – пи­сав ко­ли­шній ана­лі­тик львів­ської га­зе­ти ”Ді­ло” Іван Ке­дрин (1896–1995) у кни­зі ”Жи­т­тя. Лю­ди. По­дії”, що ви­йшла у Нью-Йор­ку 1976 ро­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.