Силь­на ві­ра

Krayina - - УКРА ЇНА - Оль­га ШВЕД

– Пр­опу­стіть ві­зо­чни­ків, їм тре­ба сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся з Ні­ком, – двоє чо­ло­ві­ків у чор­них фут­бол­ках по­верх одя­гу ро­блять про­хід, по­су­ва­ють лю­дей.

На пло­щі Ри­нок – на­товп.

У Львів при­їхав ав­стра­лі­єць Нік Вуй­чич, який жи­ве у США. Він на­ро­див­ся без рук і ніг. Пра­цю­вав у сфе­рі не­ру­хо­мо­сті, по­тім став мо­ти­ва­цій­ним тре­не­ром. Зби­рає міль­йон­ні ау­ди­то­рії. Вчить бути силь­ни­ми, ві­ри­ти й до­ся­га­ти ці­лей. Нік – одру­же­ний, ба­тько трьох ді­тей. У Львові він упер­ше. Вве­че­рі ви­сту­пає на най­біль­шо­му мі­сько­му ста­діо­ні. Вдень фо­то­гра­фу­є­ться з охо­чи­ми під час

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.