У ресторан на весілля мо­жна запросити не більш як 150 го­стей

ІЗ МУЗИКАНТАМИ РОЗРАХОВУВАТИСЯ ТРЕ­БА ПРИ СВІДКАХ

Krayina - - СВ ІТ - текст: Окса­на СНІГУР

У Та­джи­ки­ста­ні оштра­фу­ва­ли ба­тьків по­мер­ло­го 4-рі­чно­го Ора­ша САЇДОВА.

Ро­ди­чі вла­шту­ва­ли по­мин­ки на 150 лю­дей. За­рі­за­ли ві­сім ба­ра­нів. Із 2007-го це за­бо­ро­не­но за­ко­ном. Пі­сля про­ха­н­ня ме­ра мі­ста Ху­джанд штраф змен­ши­ли з $500 до $50.

У кра­ї­ні за­бо­ро­не­но вла­што­ву­ва­ти до­ро­гі весілля, свя­тку­ва­ти дні на­ро­дже­н­ня не в ро­дин­но­му ко­лі. Не мо­жна за­би­ва­ти ху­до­бу на по­мин­ки. Заборону вве­ли, щоб та­джи­ки не ви­тра­ча­ли на це ко­шти. На­ве­сні та­кий за­кон прийня­ли і в Узбе­ки­ста­ні

Сай­муд­дін Каро­ма­тов, 43 ро­ки, ін­спе­ктор від­ді­лу упо­ряд­ку­ва­н­ня тра­ди­цій, свя­тку­вань і обря­дів, Ху­джанд: – САЇДОВИ ВЛАШТОВУВАЛИ ПО­МИН­КИ КІЛЬ

КА РА­ЗІВ. Дід по­мер­ло­го хло­пчи­ка пра­цює в управ­лін­ні тор­гів­лі. Не­біж­чи­ків не по­ми­на­ють у по­не­ді­лок і п’ятни­цю. А ця ро­ди­на по­ру­ши­ла пра­ви­ло, ще й зі­бра­ла по­над со­тню лю­дей. Ку­пи­ли ба­ра­нів у се­лі й за­би­ли їх. Я ро­зу­мію їхнє го­ре, але є за­бо­ро­на. Суд змен­шив штраф. Зов­сім ска­су­ва­ти не мо­гли. Лю­ди зно­ву по­чнуть вла­што­ву­ва­ти до­ро­гі по­ми­наль­ні обі­ди. За­ко­ном ска­су­ва­ли за­сті­л­ля на дев’ятий, 40-й день і пів­ро­ку пі­сля смер­ті.

Ми кон­тро­лю­є­мо ро­бо­ту ре­сто­ра­нів і від­ді­лів заг­су. У ресторан на весілля мо­жна запросити не більш як 150 го­стей. За­сті­л­ля має три­ва­ти не дов­ше 3 го­дин. За­бо­ро­ни­ли зай­ві обря­ди – за­сті­л­ля пе­ред за­ру­чи­на­ми, де­мон­стра­цію по­са­гу, вза­єм­ні по­да­рун­ки ро­дин, під­го­тов­ку і вхід па­ри у спаль­ню, плов із ро­ди­ча­ми й су­сі­да­ми пі­сля весілля. Все це су­про­во­джу­ва­ло­ся по­да­рун­ка­ми й бен­ке­та­ми.

Ра­ні­ше весілля ко­шту­ва­ло 5 ти­сяч до­ла­рів. За­раз вкла­да­ю­ться у 2. За­кон змен­шив роз­мір по­са­гу. До 2007-го наречена по­вин­на бу­ла ма­ти одя­гу та при­крас на 3–4 ти­ся­чі до­ла­рів. Та­кож її ро­ди­на ку­пу­ва­ла по­бу­то­ву те­хні­ку, ме­блі та ки­ли­ми у спаль­ню. За­раз ці ви­тра­ти роз­ді­ля­ють сва­ти. Про­пи­са­но, скіль­ки мо­же бути страв. У кор­те­жі – не більш як чо­ти­ри ав­то. У ве­ли­ких мі­стах є спи­ски му­зи­кан­тів, яких мо­жна за­про­шу­ва­ти. Розраховуватися з ни­ми тре­ба при свідках. За­кон та­кож зо­бов’язує прой­ти ре­тель­ний ме­до­гляд пе­ред шлю­бом.

У шко­лах від­мо­ви­ли­ся від ви­пу­скних у ре­сто­ра­нах. Пе­ре­ко­ну­є­мо ба­тьків вкла­сти ці гро­ші у на­вча­н­ня ді­тей. На свя­то з при­во­ду обрі­за­н­ня за­бо­ро­не­но за­про­шу­ва­ти спів­а­ків. Та­кож має бути не більш як два ви­ди са­ла­тів, м’ясних страв і де­сер­тів.

За ви­ко­на­н­ням сте­жать спів­ро­бі­тни­ки ан­ти­ко­ру­пцій­них служб. При­хо­дять у ре­сто­ра­ни, про­гля­да­ють фо­то­гра­фії в со­цме­ре­жах.

НА КО­ЖНО­МУ ПАЛЬЦІ НАРЕЧЕНА МА­ЛА ПО ДВА ПЕРСНІ

Фір­де­ус Ашур­ку­ло­ва, 44 ро­ки, со­ці­аль­ний пра­ців­ник, Ду­шан­бе: – ЛЮ­ДИ ПРИДУМУЮТЬ, ЯК ОБІЙТИ ЗАБОРОНИ. Свя­тку­ють дні на­ро­дже­н­ня в ін­шу да­ту, весілля роз­тя­гу­ють на кіль­ка днів. Моє зав­да­н­ня: пе­ре­ко­на­ти їх не ви­тра­ча­ти­ся на дур­ни­ці. Шко­да, ко­ли лю­ди­на ро­ка­ми пра­цює на бу­дів­ни­цтві в Ро­сії, щоб про­гу­ля­ти ці гро­ші за три дні. Ми­ну­ло­го ти­жня їзди­ли се­ла­ми на пів­дні. По­тра­пи­ли на весілля 16-рі­чної. Су­кню за­мов­ля­ли з Ду­баї, на ко­жно­му пальці ма­ла по два персні. При цьо­му в се­лі не­має ні ди­тя­чо­го сад­ка, ні нор­маль­но­го ме­ди­чно­го пун­кту. Вдо­ма у на­ре­че­ної не бу­ло ре­мон­ту ро­ків 20. Щось по­ла­ма­ло­ся в ко­тлі, то­му во­ду грі­ють у ка­стру­лях.

Кіль­ка ро­ків штра­фу­ва­ли тіль­ки чи­нов­ни­ків. Ті лю­блять вла­што­ву­ва­ти весілля з усі­я­ни­ми ко­штов­ним ка­мі­н­ням су­кня­ми й кор­те­жа­ми на 20 ма­шин. Із по­ча­тку ро­ку по­си­лив­ся кон­троль у всіх мі­стах і се­лах. У кла­сі донь­ки хо­ті­ли свя­тку­ва­ти ви­пу­скний. Ди­ре­ктор шко­ли ска­за­ла, що мо­жна зі­бра­ти­ся тіль­ки в ко­гось удо­ма. Фо­то­гра­фії в інтернеті пу­блі­ку­ва­ти за­бо­ро­ни­ла.

Азі­за Ху­сей­но­ва, 33 ро­ки, еко­но­міст, Ду­шан­бе: – ПРО ЗАБОРОНУ ЗАДУМАЛИСЯ, КО­ЛИ ВІДСОТОК НЕПОВЕРНЕННЯ КРЕ­ДИ­ТІВ У БАН­КАХ ПО­ЧАВ

ЗАШКАЛЮВАТИ. Лю­ди по­зи­ча­ли на свя­тку­ва­н­ня і ро­ка­ми не мо­гли роз­ра­ху­ва­ти­ся.

На мо­є­му ве­сіл­лі бу­ли 450 го­стей. Ба­тько чо­ти­ри ро­ки пра­цю­вав у Мо­скві. Але до­ве­ло­ся ще по­зи­чи­ти. Ба­тьки не хо­ті­ли ви­гля­да­ти бі­дні­ши­ми за ро­ди­чів мо­го чо­ло­ві­ка. Йо­го обра­ла ті­тка. Мав ви­щу осві­ту, пра­цю­вав у на­фто­ви­до­був­ній ком­па­нії в Тур­кме­ні­ста­ні. Тка­ни­ни на по­саг за­мов­ля­ли в Об’єд­на­них Араб­ських Емі­ра­тах. Мі­сце­вий окса­мит і атлас не під­хо­ди­ли. Ку­пи­ли іта­лій­ську спаль­ню за 6 ти­сяч до­ла­рів. Ми про­жи­ли пів­то­ра ро­ку. Ро­зі­йшли­ся, бо я не хо­ті­ла на­ро­джу­ва­ти.

Ко­ли се­страм бу­ло по 13 ро­ків, ма­ма по­їха­ла в Росію на за­ро­бі­тки. Я про­си­ла від­кла­сти за­ро­бле­не їм на осві­ту. Дів­ча­та по­ви­хо­ди­ли за­між одра­зу пі­сля шко­ли. Жи­вуть бі­дно. За їхні весілля роз­пла­ти­ла­ся я.

Лю­ди не хо­чуть від­мов­ля­ти­ся від тра­ди­цій. Бо­я­ться, що скром­ні по­мин­ки ви­гля­да­ти­муть жа­лю­гі­дно. Ба­бу­ся пі­сля похо­ро­ну ді­да три дні за­про­шу­ва­ла су­сі­дів. У се­лах ві­рять, що ди­ти­на не ма­ти­ме ща­сли­вої до­лі, якщо не від­свя­тку­ва­ти ти­ждень і 40 днів пі­сля на­ро­дже­н­ня.

Хло­пчи­ки си­дять на ко­ні пе­ред ри­ту­а­лом обрі­за­н­ня в се­лі на пів­дні Та­джи­ки­ста­ну. Йо­го про­во­дять у віці від 3 до 9 ро­ків. За­кон за­бо­ро­няє да­ру­ва­ти до­ро­гі по­да­рун­ки ди­ти­ні. Та­кож не мо­жна вла­што­ву­ва­ти ве­ли­ких за­стіль

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.