Оле­ксій БАДЕР

Krayina - - ІНТЕРВ ’Ю -

На­ро­див­ся 12 бе­ре­зня 1976 ро­ку в Лу­ган­ську. Ко­ли бу­ло 6 ро­ків, ба­тьки роз­лу­чи­ли­ся. З ма­тір’ю пе­ре­їха­ли у Слов'янськ на До­неч­чи­ні. Во­на пра­цю­ва­ла вчи­те­лем-ме­то­ди­стом укра­їн­ської мови по­ча­тко­вих кла­сів. За­кін­чив Слов'ян­ський пе­да­го­гі­чний уні­вер­си­тет за спе­ці­аль­ні­стю ”вчи­тель пра­ці і но­вих те­хно­ло­гій”. Че­рез два ро­ки отри­мав ди­плом пси­хо­ло­га. Пра­цю­вав бух­гал­те­ром. Пер­ший фо­то­апа­рат ку­пив у че­твер­то­му кла­сі. У шко­лі за­во­йо­ву­вав при­зо­ві мі­сця на мі­ських кон­кур­сах. Із 2006-го про­фе­сій­но за­йма­є­ться фо­то­гра­фі­єю. Улю­бле­ний жанр – пси­хо­ло­гі­чний порт­рет.

”Клі­єн­тів пе­ред зйом­кою про­шу зна­йти п’ять-сім фо­то, які за­чі­па­ють по­чу­т­тя. Ана­лі­зу­є­мо, чо­му са­ме ці знім­ки лю­ди­на ви­бра­ла, обго­во­рю­є­мо. По­тім по­чи­на­є­мо фо­то­се­сію”.

З по­ча­тком вій­ни на Дон­ба­сі пе­ре­брав­ся в Чер­ка­си. Одру­же­ний утре­тє – з 36-рі­чною Сві­тла­ною. Во­на – теж фо­то­граф.

Від по­пе­ре­дніх шлю­бів має си­на 22-рі­чно­го Вла­ди­сла­ва й донь­ку 14-рі­чну Алі­ну. За­хо­плю­є­ться філь­ма­ми ре­жи­се­ра Ан­дрія Тар­ков­сько­го. Улю­бле­на книж­ка – ”Май­стер і Мар­га­ри­та” Ми­хай­ла Бул­га­ко­ва.

Віль­ний час при­свя­чує ри­бо­лов­лі та зби­ран­ню гри­бів. Лю­бить сма­же­ні пи­ріж­ки з кар­то­плею та окро­шку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.