Ні­на МУРАШКІНА

Krayina - - ПОДОРОЖ І -

33 ро­ки, ху­до­жни­ця На­ро­ди­ла­ся в До­не­цьку 3 сі­чня 1985-го. Ба­тьки – ін­же­не­ри. За­кін­чи­ла ка­фе­дру гра­фі­чно­го ди­зай­ну До­не­цько­го ху­до­жньо­го учи­ли­ща. 2005-го пе­ре­їха­ла до Хар­ко­ва. Нав­ча­ла­ся на від­ді­лен­ні мо­ну­мен­таль­но­го жи­во­пи­су Ака­де­мії ди­зай­ну та ми­стецтв. Отри­ма­ла спе­ці­аль­ність ”ху­до­жник-по­ста­нов­ник те­а­тру і кі­но” в Ки­їв­ській ака­де­мії обра­зо­твор­чо­го ми­сте­цтва й архітектури.

Із 16 ро­ків ілю­стру­ва­ла ди­тя­чі книж­ки. До­слі­джує пси­хо­ло­гію се­ксу­аль­но­сті. Ви­став­ки ма­ла в Укра­ї­ні, Ав­стрії, Іспа­нії, Поль­щі, Ро­сії та Ки­таї. 1 ли­сто­па­да в хар­ків­сько­му Yermilov centre пре­зен­ту­ва­ла про­ект On the top!

Рік не вжи­ває ал­ко­го­лю. Улю­бле­ний на­пій – ім­бир­ний чай, книж­ка – ”Сто ро­ків са­мо­тно­сті” Га­брі­є­ля Гар­сії Мар­ке­са. На­ди­ха­ють філь­ми іта­лій­сько­го ре­жи­се­ра Фе­де­рі­ко Фел­лі­ні. Із чо­ло­ві­ком, скуль­пто­ром Чав’є Еска­лою, жи­вуть в Іспа­нії. Ра­зом створили ін­ста­ля­цію I’m too shy! – про­ти вуль­гар­ної по­пу­ля­ри­за­ції жі­но­чо­го ті­ла. ”Один із мо­їх пер­фор­ман­сів на­зи­ва­є­ться NO! При­ду­ма­ли йо­го ра­зом із ди­зай­не­ром Оле­ною Го­лець. При­свя­че­ний укра­їн­ській тра­ди­ції да­ва­ти гар­бу­за. У про­е­кті Bad/Bed йде­ться про ген­дер­не рів­но­прав’я. Хо­ті­ла по­ка­за­ти, що жін­ка мо­же взя­ти чо­ло­ві­ка, ко­ли за­хо­че”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.