Юрій ДЕНИСЕНКО

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

57 ро­ків, кра­є­зна­вець На­ро­див­ся у Дні­прі 14 сер­пня 1961 ро­ку. Ба­тько пра­цю­вав на ме­та­лур­гій­но­му за­во­ді, ма­ти – во­ді­єм трам­ваю. Дід по ма­те­ри­ній лінії був ре­пре­со­ва­ний. За­кін­чив ме­ха­ні­чний фа­куль­тет Дні­про­пе­тров­сько­го ін­же­нер­но-бу­ді­вель­но­го ін­сти­ту­ту. Пі­сля ар­мії пра­цю­вав бу­ді­вель­ни­ком на Ура­лі, брав участь у зве­ден­ні ме­тро у Дні­прі. Член то­ва­ри­ства ”Про­сві­та” і То­ва­ри­ства по­лі­ти­чних в’язнів і ре­пре­со­ва­них. До­слі­джує і пи­ше стат­ті про жертв ра­дян­сько­го ре­жи­му. Пу­блі­кує в ча­со­пи­сах ”Бо­ри­стен”, ”Сі­че­слав”, ”Істо­ри­чний аль­ма­нах”. Ор­га­ні­зо­вує до­по­мо­гу ро­ди­чам ре­пре­со­ва­них і вій­сько­вим у го­спі­та­лях. Брав участь у ро­бо­ті ко­мі­сії з де­ко­му­ні­за­ції. Ро­злу­че­ний, має си­на. Ці­ка­ви­ться пси­хо­ло­гі­єю

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.