Українську мо­ву в СРСР ви­зна­ли не­пер­спе­ктив­ною

Krayina - - ІСТОР ІЯ -

Кам­па­нію з ру­си­фі­ка­ції Укра­ї­ни ра­дян­ська вла­да роз­по­ча­ла 1958 ро­ку по­ста­но­вою ”Про змі­цне­н­ня зв’яз­ку шко­ли з жи­т­тям”. Усі ді­ти ма­ли ви­вча­ти ро­сій­ську мо­ву. У ви­сту­пах пар­тій­ні чи­нов­ни­ки ка­за­ли про ”зли­т­тя на­цій”, ”дво­мов­ність” і ”мови між­на­ціо­наль­но­го спіл­ку­ва­н­ня”.

У 1960-х в обла­сних цен­трах і Ки­є­ві укра­їн­ські шко­ли ста­но­ви­ли 28%, а ро­сій­ські – 72%. На ро­сій­ську мо­ву по­сту­по­во пе­ре­йшла біль­шість на­у­ко­вих ви­дань. У по­лі­те­хні­чних, про­ми­сло­вих, ме­ди­чних, тор­го­вель­них, сіль­сько­го­спо­дар­ських та еко­но­мі­чних ву­зах ста­ли ви­кла­да­ти ро­сій­ською. Ви- ня­ток зро­би­ли для кіль­кох на­вчаль­них за­кла­дів у за­хі­дних обла­стях.

Із Мо­скви на­ді­йшла вка­зів­ка про по­си­ле­н­ня про­па­ган­ди ро­сій­ської мови. Во­на про­го­ло­шу­ва­ла­ся дру­гою рі­дною всіх на­ро­дів СРСР.

”Зро­стає пра­гне­н­ня не­ро­сій­ських на­ро­дів до ово­ло­ді­н­ня ро­сій­ською мо­вою, яка ста­ла дру­гою рі­дною”, – ка­зав пер­ший се­кре­тар ЦК КПРС Ми­ки­та Хру­щов на XXII з’їзді пар­тії.

Мови на­ро­дів СРСР по­ді­ли­ли на пер­спе­ктив­ні та не­пер­спе­ктив­ні. Українську ра­зом із бі­ло­ру­ською, азер­бай­джан­ською та се­ре­дньо­а­зі­ат­ськи­ми за­ра­ху­ва­ли до дру­гої гру­пи.

Василь Макух із си­ном Во­ло­ди­ми­ром, донь­кою Оль­гою і дру­жи­ною Лі­ді­єю, 1963 рік. Пі­сля смер­ті чо­ло­ві­ка 1968-го Лі­дію Макух звільнили з ро­бо­ти – пра­цю­ва­ла в ка­фе на за­лі­зни­чно­му вок­за­лі. До­пи­ту­ва­ли про спіль­ни­ків чо­ло­ві­ка. Дов­гий час во­на з ді­тьми жи­ла за ра­ху­нок про­да­жу вла­сних цін­них ре­чей. Померла 2012-го. Оль­га ста­ла мед­се­строю, Во­ло­ди­мир – під­при­єм­цем

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.