”УСПІХ МОЖЛИВИЙ БЕЗ ЩАСТЯ. А ЩАСТЯ БЕЗ УСПІХУ – НЕ ІСНУЄ”

”УСПІХ ЩАСТЯ. МОЖЛИВИЙ БЕЗ А ЩАСТЯ БЕЗ УСПІХУ – НЕ ІСНУЄ”

Krayina - - ГОЛОВНА СТОРІНКА - 42 ро­ки, ФО­ТО­ГРАФ текст: Окса­на ПРІТЧЕНКО, фо­то: Сві­тла­на БАДЕР

УЯВИВ, ЩО МАЮ МІЛЬЙОН ДО­ЛА­РІВ. Не тре­ба шу­ка­ти ро­бо­ту за­ра­ди за­ро­бі­тку. За­ли­ша­є­ться те, чим го­то­вий за­йма­ти­ся без­опла­тно. Так став фо­то­гра­фом.

КО­ЛИ ПРА­ЦЮ­ВАВ БУХ­ГАЛ­ТЕ­РОМ, за­си­нав і про­ки­дав­ся з не­на­ви­стю до ро­бо­ти. Ні за які гро­ші не по­вер­ну­ся до цього за­ня­т­тя.

ПРИН­ЦИП ”ПО­НЕ­ДІ­ЛОК – ЦЕ КАПЕЦЬ, П’ЯТНИ­ЦЯ – УРА!” – не для мене. Зав­жди пра­цюю ба­га­то.

ЖІН­КИ ПРИ­ХО­ДЯТЬ ДО МЕНЕ ЧАСТІШЕ, ніж чо­ло­ві­ки. Во­ни лю­блять фо­то­гра­фу­ва­ти­ся й роз­би­ра­ти­ся в со­бі.

БА­ГА­ТО ХТО ПОМИЛКОВО ВВАЖАЄ МЕНЕ СЕКСИСТОМ. Не­має ні­чо­го по­га­но­го, якщо жін­ка хо­че бути по­ді­бною до чо­ло­ві­ка. Але ра­но чи пі­зно во­на вто­ми­ться від цього.

ЖІН­КА МО­ЖЕ ЗРО­БИ­ТИ КРАЩУ КАР’ЄРУ, якщо не ко­пі­ю­ва­ти­ме чо­ло­ві­чий спо­сіб до­ся­гне­н­ня ці­лей.

ПОДОБАЄТЬСЯ, ко­ли клі­єнт пі­сля на­шо­го спіл­ку­ва­н­ня щось змі­нює. Зна­хо­дить но­ву ро­бо­ту, пе­ре­їжджає, по­чи­нає ува­жні­ше ста­ви­ти­ся до се­бе, одру­жу­є­ться чи нав­па­ки – при­пи­няє то­кси­чні сто­сун­ки.

НЕ­МАЄ НІ­ЧО­ГО ПО­ГА­НО­ГО, ЯКЩО ЖІН­КА ХО­ЧЕ БУТИ ПО­ДІ­БНОЮ ДО ЧО­ЛО­ВІ­КА. АЛЕ РА­НО ЧИ ПІ­ЗНО ВО­НА ВТО­МИ­ТЬСЯ ВІД ЦЬОГО

ОБОЖНЮЮ ПРА­ЦЮ­ВА­ТИ З ПІДЛІТКАМИ. Осо­бли­во ко­ли во­ни у сво­їх про­ти­річ­чях зна­хо­дять гар­мо­нію.

ПІ­СЛЯ СВАРКИ З ДРУ­ЖИ­НОЮ ПИТАЮ: ”Бу­де­мо ми­ри­ти­ся за­раз чи пі­зні­ше?”

ЗА СЛО­ВА­МИ ЧА­СТО НЕ СТО­ЇТЬ НІ­ЧО­ГО. По-справ­жньо­му по­чу­ти лю­ди­ну мо­жна, тіль­ки див­ля­чись їй в очі.

БІЛЬ­ШІСТЬ ПАР РОЗЛУЧАЮТЬСЯ. В Укра­ї­ні си­ту­а­ція тро­хи кра­ща, бо стри­му­ють фі­нан­со­ві про­бле­ми.

ЧО­ЛО­ВІК І ЖІН­КА НЕ ПО­ВИН­НІ ЗАЛИШАТИСЯ РА­ЗОМ ЗА­РА­ДИ ДИТИНИ. Не­на­висть одне до одно­го во­ни все одно не стри­ма­ють.

МОЇ БА­ТЬКИ РОЗ­ЛУ­ЧИ­ЛИ­СЯ, ко­ли ме­ні бу­ло 6. Не мав при­кла­ду ща­сли­вої сім’ї, хо­ро­ших сто­сун­ків. Ка­за­ли, що в усьо­му ви­нен та­то. Він був по­стій­но зайня­тий, вдо­ма майже не бу­вав. Ко­ли пі­шов, ми майже пе­ре­ста­ли спіл­ку­ва­ти­ся. За­раз кіль­ка ра­зів на рік ві­та­є­мо один одно­го зі свя­та­ми.

ПІ­СЛЯ ПЕР­ШО­ГО РОЗЛУЧЕННЯ ПЕРЕЖИВАВ, що не ба­чи­ти­му си­на. За­спо­ко­їв­ся, ко­ли зро­зу­мів: ро­зійти­ся з дру­жи­ною – не озна­чає втра­ти­ти ди­ти­ну.

УЯВЛЕННЯ ПРО ЛЮ­БОВ ФОР­МУ­Є­ТЬСЯ В ДИТИНСТВІ. Якщо ба­тько кри­чить на до­чку, ігно­рує її, то во­на ду­ма­ти­ме, що так і ви­гля­дає лю­бов. По­тім шу­кає со­бі та­ко­го ж чо­ло­ві­ка.

НІ­КО­ЛИ НЕ ОБІЦЯЮ. Але ста­ра­ю­ся зро­би­ти на 99 від­со­тків.

ІНОДІ ТРЕ­БА РО­БИ­ТИ ПАУЗИ, щоб по­чу­ти се­бе. Та ми на­стіль­ки зайня­ті ство­ре­н­ням про­блем і їх по­до­ла­н­ням, що пе­ре­ста­є­мо чу­ти вну­трі­шній го­лос. Іноді не чу­є­мо, на­віть ко­ли він кри­чить.

ПІ­СЛЯ СВАРКИ З ДРУ­ЖИ­НОЮ ПИТАЮ: ”БУ­ДЕ­МО ЗА­РАЗ ЧИ ПІ­ЗНІ­ШЕ?” МИ­РИ­ТИ­СЯ

НЕ ХО­ЧУ ВИТРАЧАТИ ЧАС, щоб до­во­ди­ти щось ко­мусь. Де­які те­ми кра­ще обійти.

НЕ ВАЖЛИВО, ЩО ПРО МЕНЕ ДУМАЮТЬ ІН­ШІ, до­ки це не шко­дить бі­зне­су.

ЖІН­КА З М’ЯЗАМИ – не­кра­си­ва. Хо­чу ба­чи­ти справ­жню жі­но­чність – не­ве­ли­кий жи­віт, окру­глі фор­ми.

НА ЗУ­СТРІ­ЧІ ПРИХОДЖУ НА 10 ХВИ­ЛИН РА­НІ­ШЕ. Якщо клі­єнт за­пі­зню­є­ться на фо­то­се­сію, час не про­дов­жую.

ФІ­НАН­СО­ВИХ ТРУДНОЩІВ НЕ БО­Ю­СЯ. Три­чі по­чи­нав жи­т­тя з ну­ля у но­во­му мі­сті. Але гро­ші – це енер­гія сво­бо­ди. Від­чу­ваю її, ко­ли в га­ман­ці є мі­ні­мум 2 ти­ся­чі гри­вень, де­по­зит на бан­ків­сько­му ра­хун­ку і до­мов­ле­но­сті з май­бу­тні­ми клі­єн­та­ми.

УСІ ПРО­БЛЕ­МИ МІЖ ЛЮ­ДЬМИ від то­го, що не роз­мов­ля­ють одне з одним.

Є РЕ­ЧІ, ЯКІ НЕ МО­ЖНА КОНТРОЛЮВАТИ. Якщо в мо­їх си­лах щось змі­ни­ти – до­кла­ду зу­силь, щоб зро­би­ти це. Якщо ні – зми­рю­ся.

НЕ ДУ­МАЮ ПРО СМЕРТЬ. На­ві­що пе­ре­йма­ти­ся тим, що від­бу­де­ться не­ві­до­мо ко­ли?

УСПІХ – це ви­зна­н­ня в су­спіль­стві. Він можливий без щастя. А щастя без успіху – не існує.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.