Са­до­вий і Яце­нюк ско­ли­хну­ли пу­блі­ку

Krayina - - ПОДІЇ - Ми­хай­ло БАСАРАБ, по­лі­то­лог

Біл­бор­ди Ан­дрія Са­до­во­го й Ар­се­нія Яце­ню­ка ви­кли­ка­ли зна­чний ін­те­рес укра­їн­сько­го Facebook. Хо­ча в одно­го близь­ко 2,5% еле­кто­раль­ної під­трим­ки, а в дру­го­го – десь 1%. За­раз це то­чно не фа­во­ри­ти пре­зи­дент­ської кам­па­нії. Ля­шко роз­ві­сив зов­ні­шню ре­кла­му. Усім по цим­ба­лах, хо­ча рей­тинг ”ра­ди­ка­ла” 5% і більше. За­раз ви­йдуть із біл­бор­да­ми якийсь На­ли­вай­чен­ко, До­бро­до­мов, Чу­мак, Ка­те­рин­чук, Ко­шу­лин­ський. У них так са­мо десь від 0,5% до 2%. Маю сум­ні­ви, що їх хтось по­мі­тить. А от Са­до­вий і Яце­нюк не за­ли­ша­ють пу­блі­ку бай­ду­жою. У чо­му ж спра­ва? По­лі­ти­чний мас­штаб і по­тен­ці­ал ін­ший. На­віть із та­ким рей­тин­гом одна ли­ше за­ява про участь цих двох у ви­бор­чій кам­па­нії зда­тна впли­ну­ти на роз­кла­ди між сьо­го­дні­шні­ми фа­во­ри­та­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.