Все­лен­ський па­трі­ар­хат га­ран­ту­вав на­да­н­ня то­мо­са

Krayina - - ПОДІЇ - Лю­дми­ла ФИЛИПОВИЧ, ре­лі­гі­є­зна­вець

Уго­да, яку 3 ли­сто­па­да під­пи­са­ли Все­лен­ський па­трі­арх Вар­фо­ло­мій і пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко, – це га­ран­тія, що жо­дна зі сто­рін не дасть за­дню.

З бо­ку Укра­ї­ни про­пи­са­ний факт на­да­н­ня Ан­дрі­їв­ської цер­кви у без­стро­ко­ве ко­ри­сту­ва­н­ня Все­лен­сько­му па­трі­ар­ха­ту. А Вар­фо­ло­мій га­ран­тує на­да­н­ня то­мо­са і спри­я­н­ня в ре­а­лі­за­ції укра­їн­ської ав­то­ке­фа­лії на пра­кти­ці. Ма­є­ться на ува­зі про­ве­де­н­ня Об’єд­нав­чо­го со­бо­ру, під­трим­ка діа­ло­гу між укра­їн­ськи­ми пра­во­слав­ни­ми цер­ква­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.