Чу­ма­цький Шлях

Krylati - - Космiчнi Подорожi -

Со­ня­чна си­сте­ма роз­та­шо­ва­на так, що ми мо­же­мо ба­чи­ти на­шу Га­ла­кти­ку тіль­ки збо­ку. Зо­ря­на сму­га, яка по­ді­ляє не­бо, це і є на­кла­де­ні одне на одно­го ру­ка­ви Га­ла­кти­ки. Най­сві­тлі­ше мі­сце (там є най­біль­ше ску­пче­н­ня зі­рок) і є га­ла­кти­чним цен­тром, але йо­го пе­ре­кри­ває від нас ве­ли­ка тем­на пи­ло­ва хма­ра.

На­ша Га­ла­кти­ка обер­та­є­ться ду­же по­віль­но. Щоб зро­би­ти один оберт нав­ко­ло сво­го ядра, їй по­трі­бно аж 220 міль­йо­нів зем­них ро­ків!

В Укра­ї­ні на­шу Га­ла­кти­ку на­зва­ли Чу­ма­цьким Шля­хом. Це то­му, що y дав­ні ча­си чу­ма­ки, які їзди­ли у Крим по сіль, орі­єн­ту­ва­лись за на­прям­ком цих га­ла­кти­чних ру­ка­вів.

Біль­шість кра­їн Єв­ро­пи на­зи­ва­ють йо­го Мо­ло­чним Шля­хом.

У Япо­нії – це Срі­бна Рі­ка, у Ту­реч­чи­ні – Шлях Сі­на, у Фін­лян­дії – Пта­ши­на До­ро­га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.