Го­рiшки для ро­зу­му

Krylati - - Горiшки Для Розуму -

У цьо­му се­кто­рі май­же всі ко­ти – з одно­го бу­дин­ку, і тіль­ки кіт Мур­нявс опи­нив­ся тут ви­пад­ко­во: про­сто за ком­па­нію. При­ди­ві­ться, в який бік по­ка­зу­ють ко­тя­чі хво­сти, – і про­чи­та­є­те ім’я їхньої го­спо­ди­ні.

По­чи­най­те із зе­ле­ної стрі­ло­чки!

А де ж кіт Мур­нявс? У ко­го зай­ва лі­те­ра?

«За­про­шу­є­мо всіх до тре­тьо­го па­віль­йо­ну! – ого­ло­сив гу­чно­мо­вець. – Про­сто за­раз там про­хо­ди­ти­ме кон­курс аб­со­лю­тно но­вої по­ро­ди ко­тів, якої до­сі ні­хто не ба­чив! Це так зва­ні абе­тко­ві ко­ти. Най­кра­щим вва­жа­ти­ме­ться той кіт, на яко­му жу­рі зна­йде най­біль­ше лі­тер! У фі­нал ви­йшли двоє: кі­шка Ка­на з Япо­нії і кіт Абе­ца­дло з Поль­щі». Ну от. Усі гля­да­чі вже тут, а пред­став­ник жу­рі чо­мусь за­пі­зню­є­ться. Ря­туй­те си­ту­а­цію, до­по­мо­жіть по­ра­ху­ва­ти лі­те­ри і ви­зна­чи­ти пе­ре­мож­ця!

На­ші дру­зі по­ква­пи­ли­ся в най­біль­ший ви­став­ко­вий па­віль­йон. Там очі­ку­є­ться не­ба­че­на ди­во­ви­жа – зу­стріч із ро­зум­ним ко­том з ін­шої га­ла­кти­ки!

Але що це? Два аб­со­лю­тно одна­ко­ві ко­ти по­хо­джа­ють па­віль­йо­ном і ки­да­ють одне на одно­го обу­ре­ні по­гля­ди. Хто ж із них справ­жній, а хто – жар­тун-са­мо­зва­нець?

Агов, ви ж не ду­ма­ли, що дру­зі по­вер­ну­ться з ви­став­ки без по­да­рун­ка для Ко­ши­ка?

Він сам ви­би­рав! Хо­че­те зна­ти, який? Ра­ні­ше у про­дав­ця бу­ло по дві шту­ки ко­жно­го ви­ду ігра­шок.

Пе­тру­се­ва ма­ма за­хо­плю­є­ться пле­ті­н­ням, ви­пі­чкою, грою на скри­пці, ма­лю­ва­н­ням, те­ні­сом, ка­та­н­ням на ро­ли­ках, фо­то­гра­фу­ва­н­ням та ви­ро­щу­ва­н­ням кві­тів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.