Жи­вий ла­бiринт

Krylati - - Руханки -

Для гри зна­до­би­ться сви­сток. Із чи­сла уча­сни­ків оби­ра­ю­ться двоє – той, що вті­кає, і той, хто на­здо­га­няє. Ін­ші грав­ці ста­ють у ко­ло­ну по 4-6 осіб і від­хо­дять один від одно­го на від­стань ви­тя­гну­тих рук.

За си­гна­лом ве­ду­чо­го ті­кає уча­сник і опи­ня­є­ться в одно­му з ко­ри­до­рів. Ін­ший уча­сник пе­ре­слі­дує йо­го.

Ве­ду­чий за­зда­ле­гідь до­мов­ля­є­ться з грав­ця­ми про те, що ко­ли во­ни чу­ють си­гнал, бе­ру­ться за ру­ки. Уті­кач мо­же пе­ре­мі­сти­ти­ся у на­сту­пний ко­ри­дор, за­біг­ши в ньо­го з краю ла­бі­рин­ту то­ді, ко­ли ін­ші грав­ці ві­зьму­ться за ру­ки і пе­ре­кри­ють шлях то­му, хто до­га­няє. Якщо йо­му вда­сться зло­ви­ти вті­ка­ча до то­го, як той ви­бе­ре­ться з ла­бі­рин­ту, то во­ни мі­ня­ю­ться ро­ля­ми, і гра про­дов­жу­є­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.