ПРИБУТКОВИЙ ЕФЕКТ

Landlord - - РЕЙТИНГ НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ - ¯¢§®¯ °¡¥¯«­®¹§ §«©¬ª¼ #",&3 5*--:

До рей­тин­гу най­ефе­ктив­ні­ших ро­слин­ни­цьких ком­па­ній уві­йшли під­при­єм­ства із за­галь­ним зе­мель­ним бан­ком від 30 000 га. Ком­па­нії ви­ши­ку­ва­ні за­ле­жно від по­ка­зни­ка EBITDA на ге­ктар за під­сум­ка­ми 2017 ро­ку. Ре­зуль­та­ти під­ра­хун­ків по­ка­зу­ють, скіль­ки ком­па­нії отри­му­ють ко­штів із ко­жно­го обро­бле­но­го ге­кта­ра та від­по­від­но на­скіль­ки ефе­ктив­но ви­ко­ри­сто­ву­ють орен­до­ва­ну зем­лю.

Аби скла­сти рей­тинг, ре­да­кція жур­на­лу Landlord спіль­но з ана­лі­ти­ка­ми ау­ди­тор­ської ком­па­нії Baker Tilly про­ана­лі­зу­ва­ли да­ні по­над 40 най­біль­ших укра­їн­ських агро­ком­па­ній у від­кри­тих дже­ре­лах та без­по­се­ре­дньо звер­та­ли­ся до них із від­по­від­ни­ми за­пи­та­ми. То­чність на­да­них да­них окре­мо не пе­ре­ві­ря­ла­ся.

У по­рів­нян­ні з ми­ну­ло­рі­чним рей­тин­гом ефе­ктив­ність ба­га­тьох агро­ком­па­ній по­мі­тно зни­зи­ла­ся (у де­яких агро­хол­дин­гів — май­же на 50%). Че­рез не­спри­я­тли­ві агро­клі­ма­ти­чні умо­ви у се­зо­ні–2017 — ве­сня­ні за­мо­роз­ки, не­го­ди у ли­пні, ано­маль­но ви­со­кі тем­пе­ра­ту­ри та по­су­ху — вро­жай­ність ба­га­тьох зер­но­вих та бо­бо­вих куль­тур бу­ла зна­чно ниж­чою. Се­ре­дній по­ка­зник вро­жай­но­сті зер­но­вих ста­но­вив 3,4 т/га про­ти 3,9 т/га ро­ком ра­ні­ше. На ефе­ктив­ність ком­па­ній — виробників цукро­во­го бу­ря­ка та цукру впли­ну­ли низь­кі ці­ни на цу­кор — за остан­ній рік во­ни впа­ли май­же на 3700 грн/т.

Лі­де­ром цьо­го­рі­чно­го рей­тин­гу ста­ла ком­па­нія «Агро­прод­сер­віс» із по­ка­зни­ком EBITDA $440 з ге­кта­ра, яка обро­бляє 32 380 га.

Впер­ше за остан­ні ро­ки до рей­тин­гу вві­йшов агро­хол­динг «Мрія». Ком­па­нія при­су­тня тут ін­ди­ка­тив­но че­рез те, що її бор­го­ві зо­бов’яза­н­ня ще не ре­стру­кту­ри­зо­ва­ні (про по­ча­ток ре­стру­кту­ри­за­ції «Мрія» по­ві­до­ми­ла у трав­ні 2018-го). Але за остан­ній рік зав­дя­ки опти­мі­за­ції всіх ви­ро­бни­чих про­це­сів агро­хол­динг у де­кіль­ка ра­зів по­кра­щив свої по­ка­зни­ки.

По ком­па­нії «Кер­нел» пред­став­ле­ні ре­зуль­та­ти без ура­ху­ва­н­ня ку­пів­лі акти­вів «Укра­їн­ських аграр­них ін­ве­сти­цій», бо від­по­від­на уго­да бу­ла оста­то­чно укла­де­на влі­тку 2017 ро­ку. Впер­ше до рей­тин­гу ефе­ктив­но­сті по­тра­пи­ла «Епі­центр-агро» Оле­ксан­дра та Га­ли­ни Ге­рег, що бу­ла ство­ре­на за остан­ні три ро­ки та від­ра­зу ви­йшла на не­по­га­ні по­ка­зни­ки.

До рей­тин­гу не вві­йшли кіль­ка ве­ли­ких агро­хол­дин­гів, оскіль­ки ком­па­нії не на­да­ли від­по­від­ну ін­фор­ма­цію.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.