№8 «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

МХП — най­біль­ший ви­ро­бник ку­ря­ти­ни в кра­ї­ні. Чи­стий до­хід ком­па­нії за 2017 рік ста­но­вив $230 млн. Окрім пта­хів­ни­цтва МХП за­йма­є­ться м’ясо­пе­ре­роб­кою, ро­слин­ни­цтвом та ви­ро­бни­цтвом ком­бі­кор­мів. Ро­слин­ни­цький під­роз­діл ком­па­нії спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ка, ози­мої пше­ни­ці та ози­мо­го рі­па­ка.

Цьо­го ро­ку ку­ку­ру­дзою МХП за­сі­яв 122 000 га, со­ня­шни­ком —

73 000 га, рі­па­ком — 38 900 га. Зна­чні пло­щі від­ве­де­ні під сою — 37 900 га. У ком­па­нії роз­ра­хо­ву­ють на збіль­ше­н­ня вро­жаю основ­них куль­тур на 15% у по­рів­нян­ні з ми­ну­лим ро­ком.

МХП ба­га­то ува­ги при­ді­ляє ді­джи­та­лі­за­ції ви­ро­бни­цтва, ре­а­лі­зо­вує про­ект «Ге­о­ін­фор­ма­цій­на си­сте­ма». Це до­зво­ли­ло ком­па­нії си­сте­ма­ти­зу­ва­ти облік кар­то­гра­фі­чних да­них, про­ве­сти ау­дит зе­мель­но­го бан­ку та по­вер­ну­ти у ви­ро­бни­цтво близь­ко тре­ти­ни ви­яв­ле­них те­хні­чних втрат на 12 під­при­єм­ствах гру­пи.

МХП спіль­но з те­хно­кла­сте­ром Radar Tech за­сну­вав про­ект Agrohub, про­во­дить кон­кур­си аграр­них ін­но­ва­цій та на­дає стар­та­пе­рам мо­жли­вість для ре­а­лі­за­ції їх про­е­ктів на ви­ро­бни­чій ба­зі ком­па­нії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.