№10 LNZ GROUP

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

За остан­ній рік зе­мель­ний банк LNZ Group ви­ріс на 10 000 га до 70 000 га зав­дя­ки при­дбан­ню «Шпо­ла-агро Ін­ду­стрі». Най­ближ­чим ча­сом LNZ пла­нує збіль­ши­ти об­ся­ги ви­ро­бни­цтва і ро­бить став­ку на то­чне зем­ле­роб­ство.

Влі­тку цьо­го ро­ку ком­па­нія пла­нує за­пу­сти­ти су­ча­сну агро­хі­мі­чну ла­бо­ра­то­рію на по­ту­жно­стях Ле­бе­дин­сько­го на­сін­нє­во­го за­во­ду. У пер­спе­кти­ві це до­зво­лить на 40% збіль­ши­ти вро­жаї та змен­ши­ти ви­тра­ти. Для ла­бо­ра­то­рії LNZ Group за­ку­пить спе­ці­аль­ний при­лад для ви­зна­че­н­ня еле­ктро­кон­ду­ктив­но­сті ґрун­ту. Це до­зво­лить ви­зна­ча­ти ти­пи ґрун­тів, гли­би­ну за­ля­га­н­ня плу­жної пі­до­шви, від­со­ток від­но­сної во­ло­ги. Спи­ра­ю­чись на отри­ма­ні по­ка­зни­ки, LNZ Group пла­нує да­ва­ти рі­зні нор­ми до­брив під ту чи ін­шу куль­ту­ру. Для цьо­го во­на при­дба­ла лій­ку для ло­ка­цій­но­го роз­ки­да­н­ня до­брив та сі­вал­ки, обла­днан­ні еле­ктро­при­во­да­ми, в які та­кож за­ван­та­жу­ю­ться зав­да­н­ня на по­сів. Цьо­го ро­ку ком­па­нія сі­я­ла та­ки­ми сі­вал­ка­ми ді­лян­ки гі­бри­ди­за­ції для Monsanto.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.