№11 «АСТАРТАКИЇВ»

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

«Астар­та» за­йма­є­ться ро­слин­ни­цтвом, мо­ло­чним тва­рин­ни­цтвом, є най­біль­шим ви­ро­бни­ком цукру в кра­ї­ні. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні цукро­во­го бу­ря­ка, ку­ку­ру­дзи, ози­мої пше­ни­ці, со­ня­шни­ка та сої. Актив­но роз­ви­ває на­сін­ни­цтво. Має два вла­сних на­сін­нє­вих за­во­ди, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на ви­ро­бни­цтві на­сі­н­ня сої та пше­ни­ці. Остан­нім ча­сом ба­га­то ува­ги при­ді­ляє до­слі­дни­цькій ді­яль­но­сті з ана­лі­зу на­сі­н­ня та ґрун­ту й роз­ви­тку від­по­від­них ла­бо­ра­то­рій. У «Астар­ти» є вла­сна ін­те­гро­ва­на It-си­сте­ма управ­лі­н­ня сіль­го­спви­ро­бни­цтвом. Ком­па­нія актив­но ін­ве­стує в про­е­кти з те­хні­чно­го та Іт-за­без­пе­че­н­ня. У 2017-му «Астар­та» отри­ма­ла 61,84 млн єв­ро чи­сто­го при­бу­тку. Цьо­го ро­ку у сі­во­змі­ні ком­па­нії збіль­ши­ла­ся час­тка бо­бо­вих: го­ро­ху, ну­ту та со­че­ви­ці. Ози­ми­на за­ймає п’яту ча­сти­ну зе­мель­но­го бан­ку. Во­се­ни 2017-го на Пол­тав­щи­ні ком­па­нія від­кри­ла пер­ший у кра­ї­ні кор­мо­вий центр, що зда­тен забезпечити кор­мом до 10 000 го­лів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би на до­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.