ЗАПЛІТАЙТЕ ЛАНЦЮЖКИ

Landlord - - СЛОВО - ВЛАДИСЛАВ СИЛИВОНЧИК, ШЕФ-РЕДАКТОР LANDLORD

В одно­му анек­до­ті мі­льяр­дер роз­по­від­ає, як він за­ро­бив свої ка­пі­та­ли: «Я ку­пив бру­дне яблу­ко за один цент, ви­мив йо­го та про­дав вже за два цен­ти. На ці гро­ші я ку­пив два бру­дних яблу­ка, ви­мив їх та про­дав за чо­ти­ри цен­ти». Що­прав­да, анек­дот на цьо­му не за­кін­чу­є­ться і вла­сне смі­шне очі­ку­ва­ло на­при­кін­ці: «А по­тім ба­бу­ся за­ли­ши­ла ме­ні у спа­док мі­льярд до­ла­рів».

Але ці­ка­ві­ше не те, що бу­ло смі­шним, а те, що мо­же ста­ти ре­аль­ним. Ну, хі­ба пер­ша ча­сти­на роз­по­віді не є го­то­вим бі­знес-пла­ном із під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті будь-яко­го го­спо­дар­ства? При­дбав не­о­бро­бле­ну си­ро­ви­ну, обро­бив її та отри­мав 100% рен­та­бель­но­сті, якщо не вра­хо­ву­ва­ти ви­тра­ти на во­ду для ми­т­тя та ро­бо­чу си­лу в осо­бі май­бу­тньо­го мі­льяр­де­ра. А якщо б він по­гли­бив оброб­ку, на­при­клад ви­ча­вив сік з то­го яблу­ка, пе­ре­тер йо­го на пю­ре, зва­рив би з ньо­го по­ви­дло, на­чи­нив цим по­ви­длом пи­рі­жок… То­ді б при­бу­тко­вість бі­зне­су об­чи­слю­ва­ла­ся, ма­буть, со­тня­ми від­со­тків. В укра­їн­сько­го фер­ме­ра з ре­а­лі­за­ці­єю по­ді­бно­го бі­знес-пла­ну вза­га­лі мо­же не ви­ни­кну­ти про­блем, бо йо­му си­ро­ви­ну при­дба­ва­ти не тре­ба — він її ви­ро­щує. І са­ме та­ким шля­хом на­ро­щу­ва­ли свої ка­пі­та­ли ба­га­то те­пе­рі­шніх лі­де­рів аграр­но­го рин­ку — при­найм­ні фі­гу­ран­ти на­шо­го трав­не­во­го рей­тин­гу най­ефе­ктив­ні­ших агро­го­спо­дарств Укра­ї­ни. На­при­клад, Іван Чай­ків­ський, за­снов­ник хол­дин­гу «Агро­прод­сер­віс», що очо­лив спи­сок, по­чи­нав із ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих, зго­дом ви­рі­шив роз­ви­ва­ти сви­нар­ство, для за­без­пе­че­н­ня йо­го кор­ма­ми став пе­ре­ро­бля­ти збіж­жя на вла­сно­му ком­бі­кор­мо­во­му за­во­ді, на­ре­шті за­вер­шив ви­ро­бни­чий цикл при­дба­н­ням м’ясо­ком­бі­на­ту і ство­ре­н­ням ме­ре­жі фір­мо­вих ма­га­зи­нів. По­ді­бним шля­хом йшов ге­рой трав­не­вої об­кла­дин­ки Landlord Сер­гій Та­ра­сов: ви­ро­щу­ва­н­ня — пе­ре­роб­ка — ви­ро­бни­цтво кін­це­вої про­ду­кції.

На­віть ті бі­зне­сме­ни, які роз­по­чи­на­ють із ви­ро­бни­цтва кін­це­вої про­ду­кції, ра­но чи пі­зно до­хо­дять ви­снов­ку, що ефе­ктив­но­сті їх під­при­єм­ства спри­я­ти­ме по­дов­же­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го лан­цюж­ку. То­му на­ціо­наль­на пи­во­вар­на ком­па­нія «Обо­лонь» ще у 2006 ро­ці ви­рі­ши­ла ви­ро­бля­ти си­ро­ви­ну для ви­ро­бни­цтво пи­ва: при­чо­му не тіль­ки вла­сний со­лод, а й ви­ро­щу­ва­ти ячмінь для ньо­го. Тоб­то ство­ри­ла той же са­мий лан­цю­жок, тіль­ки у зво­ро­тно­му на­пря­мі: ви­ро­бни­цтво кін­це­вої про­ду­кції — пе­ре­роб­ка си­ро­ви­ни — ви­ро­щу­ва­н­ня.

Але в аграр­но­му бі­зне­сі на­прям май­же ні­ко­ли не має прин­ци­по­во­го зна­че­н­ня. На­при­клад, ке­рів­ник го­спо­дар­ства «Агро К» Де­нис Ки­се­льов ви­рі­шив пе­ре­ро­бля­ти не про­ду­кцію, а від­хо­ди — со­ло­му і по­жнив­ні реш­тки. І те, що ра­ні­ше по­тре­бу­ва­ло ви­трат на ути­лі­за­цію, ста­ло при­но­си­ти при­бу­ток.

До ре­чі, пе­ре­ро­бля­ти від­хо­ди наш мі­льяр­дер з анек­до­ту на­віть не до­ду­мав­ся, ба­бу­ся з мі­льяр­дом за­ва­ди­ла. А най­більш про­гре­сив­ні укра­їн­ські агра­рії са­ме на цьо­му на­пря­мі сьо­го­дні ро­блять акцент. Бо що мо­же бу­ти ефе­ктив­ні­ше, ніж ро­би­ти гро­ші з то­го, що ні­чо­го не вар­те. З ма­те­ма­ти­чної то­чки зо­ру рен­та­бель­ність та­ких опе­ра­цій ся­гає не­скін­чен­но­сті. І Landlord пла­нує один із най­ближ­чих но­ме­рів при­свя­ти­ти са­ме ство­рен­ню гро­шей та енер­гії з від­хо­дів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.