№2 «КЕР­НЕЛ»

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

«Кер­нел» — най­біль­ший ви­ро­бник та екс­пор­тер со­ня­шни­ко­вої олії в кра­ї­ні. Най­ближ­чим ча­сом агро­хол­динг пла­нує ста­ти най­ефе­ктив­ні­шим у сві­ті. Опти­мі­зу­ва­ти ви­ро­бни­чі про­це­си, на чверть збіль­ши­ти вро­жай­ність ви­ро­щу­ва­них куль­тур та на 10% змен­ши­ти ви­тра­ти ком­па­нії її вла­сник Ан­дрій Ве­рев­ський пла­нує за до­по­мо­гою спе­ці­аль­но роз­ро­бле­но­го про­грам­но­го рішення для керування бі­знес-про­це­са­ми Digitalagribusiness.

Час­тка агро­ви­ро­бни­цтва у фор­му­ван­ні ва­ло­во­го при­бу­тку «Кер­нел» ста­но­вить 43%. Під цьо­го­рі­чний вро­жай во­се­ни 2017 ро­ку ком­па­нія за­сі­я­ла ози­ми­ми 108 000 га. Під управ­лі­н­ням «Кер­нел» 604 500 га. У май­бу­тньо­му ком­па­нія пла­нує роз­про­да­ти ді­лян­ки, роз­та­шо­ва­ні да­ле­ко від основ­них угідь, ли­шив­ши со­бі 560 000 га.

Не­що­дав­но «Кер­нел» роз­по­чав будівництво двох но­вих еле­ва­то­рів на Сум­щи­ні та Чер­ні­гів­щи­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.