№3 «АГРОТРЕЙД»

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

До скла­ду «Агро­трей­ду» вхо­дять 20 сіль­госп­під­при­ємств та 11 еле­ва­то­рів. У 2017 ро­ці ком­па­нія збіль­ши­ла вла­сні по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня до 620 000 т, до­бу­ду­вав­ши тре­тю чер­гу Чер­ні­гів­сько­го еле­ва­то­ра.

Ком­па­нія ви­ро­щує со­ня­шник, ку­ку­ру­дзу, ози­му пше­ни­цю, сою, ячмінь, гре­чку. Ва­ло­вий збір вро­жаю перевищує 300 000 т. «Агротрейд» мо­ні­то­рить угі­д­дя та кон­тро­лює стан по­сі­вів за до­по­мо­гою си­сте­ми ди­стан­цій­но­го кон­тро­лю Cropio.

Ком­па­нія та­кож за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом, має вла­сний на­сін­нє­вий за­вод на Хар­ків­щи­ні, обла­дна­ний ма­ши­на­ми дан­ської фір­ми Cimbria. У 2017-му «Агротрейд» збіль­шив асор­ти­мент на­сі­н­ня за ра­ху­нок но­вих гі­бри­дів ку­ку­ру­дзи з по­ка­зни­ка­ми ФАО 260–340 і со­ня­шни­ка, стій­ко­го до основ­них рас вов­чка. З 2016 ро­ку «Агротрейд» роз­ви­ває ор­га­ні­чне зем­ле­роб­ство. Ви­ро­щує ор­га­ні­чну пше­ни­цю, сою, льон, гре­чку, ку­ку­ру­дзу, со­ня­шник та гір­чи­цю на пло­щі по­над 2500 га.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.