№5 I&U GROUP

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

У ком­па­нії I&U Group най­ком­па­ктні­ший зе­мель­ний банк, роз­та­шо­ва­ний ли­ше у двох обла­стях. Ком­па­нія ви­ро­щує зер­но­ві, олій­ні та цукро­вий бу­ряк. Для під­го­тов­ки ріл­лі під пше­ни­цю, ку­ку­ру­дзу та со­ня­шник ви­ко­ри­сто­вує те­хно­ло­гії мі­ні­маль­ної оброб­ки ґрун­ту. Цукро­вий бу­ряк ви­ро­щує за ін­ду­стрі­аль­ною те­хно­ло­гі­єю. Цьо­го ро­ку ком­па­нія ско­ро­ти­ла пло­щі під цукровим буряком на 1000 га у по­рів­нян­ні з 2017-м.

I&U Group орієнтується на екс­порт. За­зви­чай екс­пор­тує до

40% виробленого цукру. Цукро­вий за­вод ком­па­нії — один із най­більш ефе­ктив­них у кра­ї­ні. I&U Group що­рі­чно ін­ве­стує до $2 млн у йо­го мо­дер­ні­за­цію.

Ком­па­нія актив­но реалізує біо­енер­ге­ти­чні про­е­кти. До кін­ця 2018 ро­ку пла­нує за­пу­сти­ти в Ка­пі­та­нів­ці біо­га­зо­вий за­вод по­ту­жні­стю 5,5 мвт, у будівництво яко­го ін­ве­стує 16 млн єв­ро.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.