№6 ІМК

Landlord - - НАЙЕФЕКТИВНІШІ АГРОГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ РЕЙТИНГ -

Агро­хол­динг ІМК ви­ро­щує зер­но­ві, олій­ні та бо­бо­ві куль­ту­ри, кар­то­плю. Має су­ча­сні кар­то­пле­схо­ви­ща по­ту­жні­стю 13 500 т, обла­дна­ні спе­ці­аль­ни­ми клі­ма­ти­чни­ми си­сте­ма­ми. Кар­то­плю по­ста­чає ком­па­нії «Крафт Фудз Укра­ї­на» для ви­ро­бни­цтва чі­псів. Що­ро­ку ІМК зби­рає до­во­лі ви­со­кі вро­жаї. Не до­три­му­є­ться жорс­тко одні­єї те­хно­ло­гії оброб­ки ґрун­ту. Ви­ко­ри­сто­вує еле­мен­ти то­чно­го зем­ле­роб­ства. Під вро­жай 2018 ро­ку ІМК по­сі­я­ла ози­му пше­ни­цю на 12 700 га. У 2017-му ви­ру­чка ком­па­нії від ро­слин­ни­цтва зросла на 4% до $124,1 млн пе­ре­ва­жно за ра­ху­нок ро­сту сві­то­вих цін на зер­но­ві та олій­ні. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла $4,9 млн у за­ку­пів­лю сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, мо­дер­ні­за­цію еле­ва­то­рів та мо­ло­чно-то­вар­ної фер­ми в Чер­ні­гів­ській обла­сті. Най­ближ­чим ча­сом ІМК пла­нує збіль­ши­ти вла­сний зе­мель­ний банк.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.